Yrkessjåføren – Den nye sjømann?

I mange tilfeller blir godstransport ansett som et nødvendig onde. Varer skal flyttes fra produsent eller leverandør til konsument. Det er konkurranse om å vinne sluttbrukeren og kostnaden må derfor minimeres. I bakhodet må en ha at veitransport utgjør om lag 1,5 % av BNP for fastlands-Norge. For samfunnsøkonomien vil det umiddelbart fremstå som et gode at transportkostnader kan effektiviseres mest mulig. Men hvilken betydning har det at norske yrkessjåfører er i ferd med å bli den nye sjømann?

Kabotasjekjøring, det vil si utenlandske lastebiler som utfører oppdrag i Norge, utgjør offisielt en liten andel av innenlandstransporten. En side er de som innenfor lovverket utfører denne typen transport, en annen side er mørketallene der regelverket brytes. Sjåfører fra europeiske lavkostland er villig til å arbeide for lønninger som det er umulig for norske sjåfører å leve med. Myndighetene har en oppgave i å intensivere kontroller for å stanse ulovlig transport. Samtidig må en ta et klart standpunkt mot de krefter som tar til orde for et fritt transportmarked i EU.

I fagbevegelsen benytter vi ofte uttrykket sosial dumping om disse forholdene. Og det er ikke unaturlig å snakke om sosial dumping når man erfarer eksempler hvor sjåfører kjører langtransport for 1000 euro i måneden. Til sammenligning er det ikke sosial dumping de norske sjåførene utsettes for, men i det minste et uholdbart press på sine lønns- og arbeidsvilkår.

Det er et tankekors når statseide Bring i flere tilfeller har vært involvert som oppdragsgiver for ulovlig kabotasjekjøring. Når press om lønnsom og effektiv drift blir så stort at selv en statseid virksomhet tyr til ulovligheter, hvem skal da beskytte norske arbeidstakere?

Det er ikke olje eller gass som utgjør Norges største verdier, det er befolkningens arbeidskraft. Forvaltningen av oljeformuen er prioritert høyt på den politiske dagsorden. Men hvordan skal vi for framtiden forvalte vår største ressurs, arbeidskraften? Vi kan ikke lukke øynene for de utfordringene norske arbeidstakere opplever i et internasjonalt arbeidsmarked selv når vi kan oppleve kortvarig gevinst i form av lavere priser.

Vi kan ikke alle være ingeniører. Det er vi må sørge for at yrkessjåføren ikke blir den nye sjømannen.

Velg en organisasjon som har godstransporten i fokus.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.