Har du vært utsatt for en trafikkulykke har du krav på å få dekket ditt økonomiske tap fra et forsikringsselskap. Dette gjelder også for de skader som fører selv blir påført og uavhengig av skyld og ansvar for ulykken.

Biltrafikken løser manges behov ved at man på en hurtig måte kan få beveget seg over lengre distanser. Tilsvarende hjelper den oss i godstrafikken ved at man på en hurtig måte kan få beveget varer fra produksjonssted til salgssted.

Vårt samfunn er avhengig av biltrafikken. Biltrafikken representerer likevel ikke bare et gode.

Mange mennesker er hvert år utsatt for trafikkuhell med personskade til følge. For å avhjelpe behovet for tapskompensasjon er det derfor utarbeidet forsikringsordninger som du kan søke erstatning i.

Bilansvarsloven

Erkjennelsen av at biltrafikken, selv om den var å anse som et samfunnsgode, representerte en stadig risiko for personskade medførte at det offentlige påla ved lov at alle bileiere måtte tegne bilansvarsforsikring. Allerede i 1961 ble derfor lov om ansvar for skade som motorvogn gjør (bilansvarslova) vedtatt.

I loven etableres det et objektivt ansvar for skadevolder, og forsikringsselskapet påtar seg det økonomiske ansvaret for den skade motorvognen har gjort. Ved innføringen av bilforsikringsplikten har man fått en dekningsordning som på en god måte er i stand til å kompensere det økonomiske tapet den enkelte blir påført som følge av trafikkuhell med personskade.

Har du vært utsatt for trafikkulykke?

En trafikkulykke kan inntreffe med ett eller flere kjøretøy.

Dersom det er flere biler involvert vil forsikringsselskapene som regel først avklare ansvaret seg imellom.

Det kjøretøyet som får ansvaret vil også være erstatningspliktig for personskadene.

Dersom du krasjer eller kjører ut med din egen bil, kalles dette en eneulykke. I slike situasjoner vil det være ditt eget kjøretøys forsikring som er erstatningsansvarlig for personskadene.

 

Les også: Oppfølging etter ulykker

For at du skal få erstatning ovenfor forsikringsselskapet må det bestemmes om det er en årsakssammenheng mellom ulykken, skadene og det økonomiske tapet. Her er regelverket gunstig for deg sammenlignet med andre rettsområder. Det er likevel vanskelig å få til et gode erstatningsoppgjør med et forsikringsselskap uten bruk av egen advokat med erfaring fra slike saker. Mange saker tar altfor lang tid.

Hva erstattes ved trafikkulykker?

Utgangspunktet er at du har krav på full erstatning dersom du er utsatt for en trafikkulykke. Dette innebærer at du skal stilles i lik økonomisk stand som om ulykken ikke hadde inntruffet.

Trafikkskadeerstatning vil dekke de påløpte og fremtidige utgiftene du har som følge av ulykken. Videre dekkes både lidt og fremtidig inntektstap, samt hjemmearbeidsevne. Dersom du har mistet en forelder eller forsørger, kan du ha krav på erstatning for forsørgertap.

Viktig – Meld fra om skaden så raskt som mulig

Det er viktig at du melder fra som skaden så tidlig som mulig. Det gjelder å tilkalle politiet til ulykkesstedet, da de kan dokumentere viktige bevis ved ulykkesstedet som kan være avgjørende i en sak.

Skaden må også meldes til forsikringsselskapet så fort som mulig. Det er mange saker som er blitt vanskeligere enn nødvendig ved at skader ikke er meldt i tide.

 

Merk:

I utgangspunktet mister du krav på erstatning dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadedato. Uavhengig av denne meldefristen, løper det en foreldelsesfrist på 3 år fra den dag du blir klar over at du er påført en trafikkskade som følge av ulykken. Denne fristen avbrytes enten ved samtykke fra/avtale med forsikringsselskapet, forliksklage eller stevning.

 

Kjenner du dine rettigheter?

Usikker på om du kan ha et krav?

Som medlem i TLF har du tilgang til 15 timer privetrettslig bistand hvert år, inkludert i bransjens laveste kontinget.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.