varsling

Varsel om uønsket hendelse/ulykke/nestenulykke

Her holder vi oversikt over ulykker og uønskede hendelser på norske veier, både med og uten dødsfall – så langt vi klarer. Hensikten er å få frem fakta og læring, og sikre at de grunnleggende årsakene til farer og ulykker blir identifisert og at korrigerende tiltak blir iverksatt.

Kunnskap om årsaker er viktig for å forebygge ulykker.  Du kan hjelpe oss med dette ved å rapportere kjente ulykker og nestenulykker.  Alle innkomne rapporter blir lagt inn i ulykkesdatabasen vår, gjennomgått og oppsatt i ferdige årsrapporter.

Alt materiale som offentliggjøres blir anonymisert

Ulykkesvarsling
E-posten din vil kun bli benyttet i tilfelle vi må kontakte deg for utfyllende informasjon om ulykken som registreres.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Personvern

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for databasen er Transport & Logistikkforbundet ved Generalsekretær.

Personopplysninger

Personopplysninger gitt av den som rapporterer ulykken lagres. Eksempler på personopplysninger vi lagrer er: navn, telefonnummer og e-postadresse. Notater fra dialog rundt ulykken kan lagres, men uten innhold av personopplysninger.

Vi verken innhenter eller lagrer personopplysninger om de involverte i en ulykke.

Tilgangsstyring

Kun et utvalg administratorer har tilgang til all informasjon gitt ved ulykkesrapportering.

Alle disse er underlagt taushetsplikt både ift. firma- og personopplysninger.

Hva blir opplysningene benyttet til?

Personopplysninger registrert ved innmelding av ulykker blir kun benyttet til eventuelt å kontakte rapportør for spørsmål/avklaringer rundt registrert hendelse.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til varsling@godsbil.no

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

  • Dersom virksomheten behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke og du trekker tilbake samtykket.
  • Dersom det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine – formålet med opplysningene er oppnådd.
  • Dersom opplysningene har blitt innhentet ulovlig.
  • Dersom virksomheten har sletteplikt etter loven.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I følgende situasjoner kan du kreve begrensning av behandling av personopplysninger (jf. personvernforordningen artikkel 18):

  • Du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige. Mens den behandlingsansvarlige kontrollerer opplysningene, kan behandlingen begrenses i en periode.

Du kan også bruke retten til begrensning for å hindre at personopplysningene dine slettes. Det gjelder i disse tilfellene:

  • Personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes.
  • Virksomheten skal slette opplysningene fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.
  • Du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere. Det finnes ingen unntak fra denne regelen, så virksomheten må respektere protesten din.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.