I økende grad mottar vi henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte angående ulovlige lønnstrekk. Disse tilfellene omfatter situasjoner der ansatte enten ikke mottar den lønnen de har krav på, eller at lønnen blir ulovlig trukket ved ulike endringer i f.eks. timelister.

Transport og logistikkforbundet har ambisjoner om å øke bevisstheten om de ulovlige lønnstrekkene og samtidig jobbe mot en rettferdig og transparent lønnspraksis innenfor transportbransjen.

lønnstyveriGunnar Nordvik, seniorrådgiver i TLF, har jobbet mye med slike saker og ser med bekymring på denne økende problematikken.

– Som saksbehandler i TLF, har vi en god del saker som omhandler ulovlig trekk i lønn, samt manglende utbetalinger fordi det er uenighet mellom arbeidstaker og bedriften på hva de har rett på av betaling eller kompensasjon for ulike arbeidsoppgaver, ekstra dager osv.

– Dessverre er det mange medlemmer som ikke våger å si ifra om dette, spesielt hvis de jobber i et mindre firma. Denne frykten kan nok begrunnes med en bekymring for negative konsekvenser på arbeidsplassen, mener Nordvik.

Lønn basert på ferdsskriverdata

Konsekvensen dersom man bare tar utgangspunkt i kjøre- og hviletidsdata er at sjåføren ikke får betalt for det han faktisk gjør. Det kan jo fort dreie seg om bortimot 20–25 timer i uka. Det er i så fall ganske graverende. Men jeg blir ikke overrasket dersom noen gjør det. For det er ingenting som overrasker meg lenger i denne bransjen.

25 timer i uka utgjør over 5 000 kroner dersom man mottar minstelønnen på 207,00 kroner per time. På en måned blir dette over 20 000 kroner i manglende lønn.

lønnstyveriEn av hovedårsakene til disse ulovlige lønnstrekkene kan være de komplekse og utdaterte datasystemene som brukes av mange selskaper. Disse systemene er ofte ikke i stand til å håndtere endringer i lønnsutbetalinger på en effektiv måte, noe som kan føre til feil og urettferdige trekk i lønnen til arbeidstakerne.

En annen grunn er uenighet om rettighetene i henhold til lovpålagt minstelønn. I slike tilfeller velger bedriften ofte å ikke utbetale eller holde tilbake betalingen på noe som medlemmet forventer å få betalt for.

 

I de store selskapene er det ofte en klubb eller tillitsvalgte som kan hjelpe arbeidstaker å ta dette opp med bedriften. Ofte klarer man å løse dette på det lokale nivået. Men det hender ofte at vi i TLF sentralt må involvere oss ved å sende en e-post og gjøre oppmerksom på at dette ikke er i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Gjentatte eksempler inkluderer selskaper som trekker lønn uten avtale med de ansatte, holder tilbake lønn eller annen kompensasjon uten å gi beskjed til de ansatte. Det er uklart om selskapene handler kynisk for å spare penger på bekostning av de ansatte, eller om det er manglende kompetanse når det gjelder lovverket og de ulike avtalene.

Strenge grenser for å foreta lønnstrekk

Den tydelige hovedregelen fastslår at arbeidsgivere ikke har lov til å trekke fra lønnen på grunnlag av feilutbetalinger eller lignende, med mindre det er inngått en spesifikk avtale med den enkelte arbeidstaker på forhånd.

Høyesterett har også presisert at en slik avtale må inngås i forbindelse med eller etter at feilutbetalingen har skjedd. Det er ikke tilstrekkelig med en forhåndsavtale om trekk i lønn, for eksempel i ansettelsesavtalen.

Bakgrunnen for dette forbudet er å sikre arbeidstakeres rett til forutsigbarhet når det gjelder lønnsutbetalinger, slik at de kan planlegge sin økonomi og forsørge seg selv og sine familier.

 

Når er det lønnstyveri?

lønnstyveriDersom en arbeidsgiver trekker lønn med den hensikt å berike seg selv, kan dette klassifiseres som lønnstyveri i henhold til straffeloven. Lønnstyveri kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks år. Bestemmelsene skjerper arbeidsgivers ansvar.

Lønnstyveri skal ha konsekvenser!

Lønnstyveri er ikke bare uetisk, det er også ulovlig. For å sikre at selskapene endrer sin praksis, er det avgjørende at det får konsekvenser.

Transport og logistikkforbundet har et ansvar for å påse at medlemmene ikke blir offer for urettferdig behandling, og å arbeide for å implementere og håndheve lover og regler som beskytter arbeidstakerne.

 

 

Vi ønsker å skape bevissthet rundt denne problematikken, og oppfordrer deg som tenker at du kanskje ikke blir kompensert i henhold til gjeldende lovverk/avtaler – ta kontakt. Dette gjelder spesielt manglende overtidskompensasjon og kompensasjon for alle arbeidede timer

Vi – skal fortsette kampen for å avslutte de ulovlige lønnstrekkene.

 

Er du medlem i TLF og vurderer å skifte jobb. Ta gjerne kontakt for råd og veiledning. Kanskje står den bedriften du vurderer å begynne i på TLFs verstingliste.

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.