Turbuss

Turbussjåfør

Som turbussjåfør gjør du en viktig jobb og sitter på et stort ansvar. En turbussjåfør må være kreativ og kunne arbeide selvstendig. En krevende jobb som i dagens samfunn er utsatt for et sterkt press fra utenlandske lavprisaktører som i stadig større grad overtar turkjøringen i Norge.
Utfordringene turbussnæringen står ovenfor både når det gjelder konkurransepress og sosial dumping kan sammenlignes med utfordringene godstransporten står ovenfor.

TLF har opparbeidet seg, kanskje landets fremste ekspertise når det kommer til kabotasjeproblematikken og regelverkene knyttet til dette.
TLF samarbeider med de fremste fagmiljøene og de flinkeste juristene på dette feltet.

Akkurat som for godssjåførene merker turbussjåførene at presset i markedet truer lønns og arbeidsforholdene. Selv om TLF er en arbeidstakerorganisasjon jobber vi også politisk for å bedre rammevilkårene for norske turbusselskaper. TLF har utviklet en egen tariffavtale for turbussjåførene og med denne følger det medlemsfordeler også til selskapet. Tariffbedriftene i TLF utstyres også med kvalitetsmerkingen Trygg Transport (TT merke) som viser omverden at  turbusselskapet har tariffavtale og  at det er et trygt valg når man skal bestille turbuss.

Når vi nå også åpner opp for at også turbussjåfører kan organisere seg i TLF, er det dels fordi det har vært et ønske fra turbussjåførene selv, og fordi vi ser at de etablerte fagforeningene ikke har tilstrekkelig fokus på den negative utviklingen i turbussnæringen som man har sett de siste ti årene.

TLF er en ny og politisk uavhengig fagforening.  Vi tenker nytt og tør å snakke der andre tier. Vår virksomhet er mye mer utadrettet enn det vi har sett blant de etablerte fagforeningene. TLF er der medlemmene er, ute på veien.

Som turbussjåfør i TLF tilbys du konkurransedyktige medlemsfordeler, gode forsikringsordninger, solid juridisk bistand knyttet til arbeidsforholdet ditt og landets beste avtale knyttet til privat juridisk bistand.
Som medlem i TLF vil du oppdage at veien er kort fra bussrattet og opp til forbundets ledelse.

Velkommen som medlem i TLF. Sammen skal vi sette utfordringene turbussbransjen står ovenfor på dagsorden. Målet er å styrke rammevilkårene for bransjen og dermed styrke lønns og arbeidsvilkårene.

Sørg for å forsikre arbeidsforholdet ditt.