Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-15, andre og tredje ledd. Bestemmelsen fastsetter at trekk i lønnsmidler som hovedregel er forbudt. Det er i utgangspunktet ikke lov til å foreta trekk i lønn, feriepenger og annet vederlag som omfattes av den alminnelige lønnen.

Du er kanskje ikke klar over det, men arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke lov til å trekke deg i lønn uten skriftlig avtale.

trekk i lønnBlir du som er ansatt trukket i lønn for «minustimer» du ikke har jobbet, selv om du har vært disponibel for bedriften?

Flere medlemmer opplever at arbeidsgiver foretar trekk i lønn. Arbeidsgiver begrunner gjerne trekket i at det ble utbetalt for mye lønn året før eller at du har ødelagt jobbutstyr.

Som så mange arbeidstakere er du avhengig av at hele lønnen blir utbetalt for å få hverdagen til å gå rundt.

 

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i arbeidstakers lønn eller feriepenger. Formålet er å sikre at arbeidstaker mottar lønnen man har opparbeidet seg og at beløpet skal være forutsigbart. Lønn er arbeidstakers sentrale inntektskilde som man er avhengig av for å dekke løpende utgifter.

trekk i lønnSom med alle hovedregler, gjelder det likevel visse unntak. Det er arbeidsmiljøloven § 14-15 som inneholder både hovedregelen og unntakene for trekk i lønn, og loven har en uttømmende liste over når lønnstrekk kan være lovlig. At listen er uttømmende innebærer at det kun er de nevnte unntakene som er lovlig.

 

Les her om en tidligere sak

Trekk i lønn kan blant annet gjøres dersom dette følger av lov, på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og deg som arbeidstaker eller i noen tilfeller der du som arbeidstaker forsettlig eller grovt uaktsomt, altså med stor grad av skyld, har påført virksomheten økonomisk tap.

Felles for unntakene er likevel at de nettopp er snevre, slik at terskelen for lovlige trekk i lønn er høy. For de tilfeller der det lovlig kan foretas trekk, gjelder det i tillegg ytterligere begrensninger for hvor mye som kan trekkes. Det følger nemlig av loven at trekk i lønn ikke kan gå utover det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg selv og sin husstand. Hvor mye arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold må vurderes konkret.

trekk i lønnDet er noe uklart om generelle forhåndsavtaler om lønnstrekk fra arbeidsgivere omfattes av unntaket om når det «på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Erfaringsmessig viser det seg at mange arbeidsgivere inntar slike standardklausuler som slår fast at det kan foretas trekk i lønn ved feilutbetalinger. Likevel tilsier formålet om forutsigbarhet og det å sikre at arbeidstaker mottar lønnen mest mulig ubeskåret, at det må foreligge en avtale i etterkant av feilutbetalingen, men før selve lønnstrekket gjennomføres.

Dette er en tolkning som i utgangspunktet har støtte hos både Sivilombudsmannen og i juridisk teori.

Pass på at du har en gyldig arbeidsavtale

Kravet om avtale innebærer at partene er blitt enige om at den ansatte er skyldig beløpet, hvordan dette skal trekkes og har nedfelt dette i en skriftlig avtale. En muntlig avtale er ikke tilstrekkelig. At partene er blitt enige om en slik avtale samsvarer godt med et annet vilkår som må være oppfylt, og det er at partene skal drøfte grunnlaget og omfanget av trekket før dette gjennomføres. Når en arbeidsgiver foretar et lønnstrekk uten at det foreligger en gyldig avtale om dette, er det ofte også unnlatt å drøfte trekket i forkant. I slike tilfeller har arbeidsgiver brutt både kravet om skriftlig avtale, og kravet om drøfting i forkant.

trekk i lønnOppsummert nyter lønnskrav et sterkt vern i norsk rett og det skal mye til for at en arbeidsgiver kan foreta trekk i lønnen din. Det er viktig å huske på at adgangen heller ikke er ubegrenset i de tilfeller der arbeidsgiver faktisk har rett til å trekke deg i lønn.

Dersom det oppdages at arbeidsgiver har foretatt et lønnstrekk man ikke forstår, anbefaler vi å sende en skriftlig henvendelse til arbeidsgiver, og be om en skriftlig tilbakemelding og begrunnelse.

Dersom man i etterkant ikke skjønner begrunnelsen og/eller ikke samtykker i trekket, anbefaler vi at fagforeningen kontaktes.

Konsekvensen av at det foretas ulovlig trekk i lønn er at du som arbeidstaker har et tilbakebetalingskrav. Dersom du ikke lykkes med å få utbetalt lønnen din i sin helhet som følge av trekk i lønn, kan vi bistå deg med dette. Arbeidsrett er nemlig et av våre kjerneområder, og vi ser ofte saker der trekk i lønn ikke foretas i henhold til loven.

 

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.