Ingenting ville gledet oss i TLF mer enn at noen hadde løst transportfloken og nå mener ETF at de har løsningen. Norsk fagbevegelse representert ved YTF og NTF er med i ETF.

Vi har tidligere gått ut og hevdet at man har feil fokus transportpolitisk og derfor står vi på stedet hvil uten fremdrift. Vi har også registrert at Arbeidstilsynet har varslet økt aktivitet hjemme og dette kommer vi tilbake til i en egen sak.

Denne saken skal handle om ETF sine 8 punkt. Hvordan vil disse virke inn på dumpingen som ødelegger den norske transportbransjen?

Dette er de 8 punktene:

løsningen1. En god natts søvn for sjåførene: Det skal være opp til sjåførene om de vil tilbringe sine daglige hviletider og deres reduserte ukehviler i kjøretøyet, men å ta den vanlige ukehvilen i kjøretøyet må forbys.

TLF er positiv til at sjåførene skal ha en god natts søvn. Ukehvil i bilen eller ikke er en viktig debatt, men den påvirker dessverre ikke den sosiale dumpingen. Enten man sover i bilen eller ikke tilpasser lavprisselskapene seg dette.

 

 

2. Retten til et familieliv: Internasjonale sjåfører skal være garantert å kunne vende tilbake til hjemlandet minimum hver tredje uke.

TLF frykter at man med dette punktet kan lage skiftordninger i for eksempel Romania. Tre uker på og tre uker av. Sikkert uten lønn i friperioden. Punkt 2 kan ha noe for seg hvis vi legger punkt 5 til grunn. Mer om det under punkt 5.

 

 

3. Sikkerhet for alle trafikanter: Europa trenger ikke mer fleksibilitet på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. EU-kommisjonen foreslår å løsne på det regelverket, men vi må beskytte sjåførene, passasjerene og andre trafikanter på veiene mot farene utslitte sjåfører representerer. Trøtthet dreper.

TLF er enig at debatten rundt kjøre og hviletid er viktig. Vi skal ha opplagte sjåfører bak rattet. Viktig sak, men den demmer ikke opp mot sosial dumping. Dumpingselskapene tilpasser seg gjeldende regelverk og lærer seg å manipulere systemet.

4. Samme lønn for samme arbeid på samme sted: For å forhindre sosial dumping og lønnsdiskriminering basert på nasjonalitet, skal mobile ansatte ha lønn på det lønnsnivået de jobber i. Unntak fra utstasjoneringsdirektivet må begrenses. Systemet må være lett å overholde, og med sanksjoner mot arbeidsgivere som bryter reglene. ETF støtter fullt ut den danske modellen.

( Den danske modellen går i korte trekk ut på at man skal ha lønn tilsvarende mottakerlandet. Tredjelandskjøring med last fra Norge til Spania utført av en transportør fra et 3. land skal lønnes med minst den normale sjåførlønnen i Spania. )

 

TLF vet at ingen i Norge har oversikt over hvor mange utenlandske vogntog som til enhver tid befinner seg i landet vårt. Vi vet lite om hvilken type kjøring de bedriver og vi vet lite om hvem sjåførene er. Vi vet også lite om transportørene som sender biler og sjåfører på kjøring i Norge. I tillegg vet vi at så godt som ingen av de som kjører kombinerte transporter eller kabotasje mottar lovpålagt minstelønn i dag. Vi kan pr. i dag ikke se hvordan forslag nummer fire skal kunne kontrolleres.

Et lite spørsmålstegn til den danske modellen: En norsk sjåfør kjører fra Raufoss til Rotterdam. I Rotterdam laster han videre til Madrid i Spania (Tredjelandskjøring) hvor han losser og laster retur til Oslo. Skal sjåføren da kjøre på spansk lønn fra Rotterdam til Madrid?

5. Forby postkasse-selskaper: ETF støtter fullt ut at kjøretøyet må tilbake til der transportselskapet er etablert minst hver tredje uke.

TLF liker forslaget i nummer 5. At sjåfører må tilbake til hjemlandet etter tre uker fører oss ikke nærmere en løsning. Hvis derimot kjøretøyene må tilbake til hjemlandet sitt etter tre uker er et fornuftig forslag. Men dette løser nok de kreative med underavdelinger som «Girteka Sverige».

 

TLF er enig i at postkasseselskap må forbys. Forslaget i nummer fem vil oppfordre til postkasseselskap. Resultatet vil bli kreativitet i grenselandet rundt definisjonen av hva et postkasseselskap er.

6. Rettferdig begrensning på kabotasjekjøring: Å benytte et kjøretøy for arbeid i et annet EU/EØS-land må være for å unngå tomkjøring, ikke for å forstyrre markedet og utkonkurrere lokale transportbedrifter. Kabotasjekjøring må være kortvarig og kun på vei tilbake til transportørens hjemland.

TLF mener at punkt 6 er viktig, men dette ligger allerede inne i eksisterende kabotasjelovgiving. For Norges del er kabotasje underlagt allmenngjort minstelønn. Dette betyr at veldig mye av konkurransefordelene lavkosttransportørene skor seg på elimineres hvis vi tar i bruk regelverket vi allerede har i Norge.

7. Moderne forvaltning av moderne regler: Vi må bytte ut papir-basert dokumentasjon med digital dokumentasjon. Det betyr en umiddelbar innføring av smart-fartsskriver i alle kjøretøy.

TLF mener at et transportregister vil fange opp både digitale og papirbaserte fraktbrev. Dette er en enklere og billigere løsning som i tillegg vil gi oss større grad av oversikt som er avgjørende om vi skal komme transportfusket til livs. Transportregisteret vil kunne settes i gang langt raskere.

 

8. Sosial sikkerhet for alle: Hver eneste buss- og lastebilsjåfør må være dekket av de sosiale rettighetene som gjelder i det medlemslandet der sjåføren vanligvis jobber. Alle sjåfører skal også ha et ID-nummer (social security number) fra EU, for å sikre sjåføren rett til de godene sjåføren har krav på, samt at det vil gjøre grensekryssinger enklere.

TLF er usikker på hva man mener i punkt 8. Vi mener at medlemslandet sjåføren vanligvis jobber skal være vedkommendes hjemland. Hvorfor ønsker man at grensekryssinger skal gjøres enklere?

 

Vi kan se detaljer i disse 8 punktene som kan ha noe for seg, men vi er redd punktene som her presenteres ikke vil føre oss videre. Kampen mot lavkosttransporten og den sosiale dumpingen er den viktigste kampen, og den må vinnes. Vi klarer ikke å bygge kvalitet, rammevilkår eller forutsigbarhet slik transporten drives i dag og vi må vokte oss vel for å innføre enda flere regler og tiltak som ikke virker.

ETF er en sammenslutning av fagforeninger hovedsakelig fra EU land. Hvor lett det er å få ETF til å jobbe for særnorske interesser vet vi ikke.

I TLF tror vi fortsatt at de beste løsningene for norsk transportbransje ikke er å finne i Brussel. Svarene ligger i det norske regelverket og i friheten Norge har i EØS avtalen til å reservere seg, selv om dette krever politisk mot.

 

Ønsker du  forandring melder du deg inn i TLF og blir en del av det sterke samholdet som driver oss fremover.

Bli medlem du også

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.