Mye er skrevet og sagt om vegstrekningen E16 mellom Bergen og Lærdal, kanskje den farligste vegstrekningen i Norge. Den dystre ulykkesstatistikken underbygger dette. I tillegg kommer utfordringen naturen gir i form av rasfare på store deler av den 200 km lange strekningen.

 

Det jobbes med å kartlegge tidsbruken og regulariteten på strekningen Voss-Bergen i samarbeid med NLF. Torgils Rogne og hans sjåfører er en kjemperessurs i dette arbeidet.

 

Strekningen har rundt 50 tunneler av svært varierende kvalitet og det foregår hele tiden oppgraderingsarbeider knyttet til disse.

På grunn av nye krav fra EU gjøres det nå et svært omfattende arbeid som fører med seg mange tunnelstengninger, som igjen skaper store utfordringer for blant annet nyttetrafikken.

Snart skal man i gang med oppgradering av Lærdalstunnelen, et arbeid som alene skal vare i minst 4 år.

TLF har sammen med NLF avdeling 5 jobbet for å finne gode løsninger på flere plan knyttet til denne strekningen.

Vi har sett på :

  • Fremkommelighet og regularitet
  • Mulighetene for å få på plass en dispensasjon på kjøre- og hviletid i anleggsperioden
  • Mangelen på hvileplasser på strekningen

 

Et ikke uvanlig syn mellom Bergen og Voss

Fremkommelighet og regularitet
Det jobbes i mange tuneller samtidig og man kjører ledebil. Her har våre undersøkelser vist at det fortsatt er et stort potensiale knyttet til bedre koordinering for å slippe trafikken gjennom mest mulig uhindret.

Slik det er nå er det veldig store forskjeller på tiden det tar å kjøre strekningen.

Vi har en kartlegging pågående og den vil bli klar om 3 – 4 uker, men allerede nå ser vi et stort potensiale for å kunne bedre regulariteten.

Utfordringene som i tillegg vil følge av arbeidene i Lærdalstunnelen er enorme for næringen.

Mange tiltak drøftes, også nattferge mellom Lærdal og Gudvangen.

 

 

 

 

Dispensasjon i kjøre og hviletid
Kartleggingsarbeidet som pågår underbygger at det er umulig å planlegge kjøretiden mellom Lærdal og Bergen. Det er flere faktorer som gjør seg gjeldende. For dårlig koordinering mellom anleggsområdene når trafikken slippes gjennom og det faktum at informasjonen fra SVV om hvilke tuneller det skal jobbes i stadig ikke stemmer med virkeligheten.
Et annet problem på strekningen er mangelen på hvileplasser. Går man tom for kjøretid mellom Voss og Bergen på grunn av hindringer i fremkommeligheten. Hvor stopper man da?

Per Steinar Hylland i Gudvangen har en hvileplass i vakre omgivelser

Hvileplassene
Den siste tiden har det versert rykter om at hvileplassen i Gudvangen skulle legges ned og at skiltingen allerede var tatt ned.

Sammen med NLFs Jan Ove Halsøy reiste Gunnar Nordvik til Gudvangen for å finne ut mer.

Statusen i dag er at det foreligger uenighet mellom kommunen som eier tomten og Statens  Vegvesen om detaljer rundt driften av plassen. Det er bygget et helt nytt servicebygg med toaletter og dusj, men man vet ikke når dette kan åpne.

Vi har vært i kontakt med både kommunen og Statens Vegvesen og slik vi tolker disse vil nok hvileplassen fortsatt bli driftet. Dette er også i de som driver bensinstasjon og butikk sin interesse.

 

Stian Jordalen har spennende planer for hvileplassen på Dale. (Foto: Jan Ove Halsøy)

På Dale ligger også en hvileplass.

Denne er mindre enn hvileplassen i Gudvangen, men ikke mindre strategisk.

Derfor var det hyggelig å høre at det foreligger planer om utvidelse av denne.

NLF avd 5 og TLF har lovet innehaveren på Dale at vi vil bistå med det vi kan, i prosessen med denne viktige utvidelsen.

 

 

 

 

 

 

Fokuset i det videre arbeidet er:

Finne best mulig løsninger når Lærdalstunellen nattestenges. Ett alternativ kan være ferge.
Styrking av vintervedlikeholdet på alternative fjelloverganger og egne kolonner for nyttetrafikken.
Bedre samordningen mellom de forskjellige tunellstengningene for bedre trafikkflyt.
Vi må ha gjennomslag for disp i kjøre og hviletid under anleggsperioden.
Bistå de som drifter hvileplassene i Gudvangen og på Dale.
Innføre maks tid 25 timer på hvileplassene.
Få på plass toaletter ved de stengte tunellene, slik at folk som venter på ledebil ikke må henvises til grøftekanten.

Så langt opplever vi Statens Vegvesen og myndighetene som både lydhør og innstilt på å finne gode løsninger på utfordringene som ligger i denne strekningen.

Regionleder Jan Ove Halsøy, NLF avdeling 5, i Gudvangen

 

I TLF kan vi ikke få rost NLFs regionleder Jan Ove Halsøy og fylkeslederen i NLF, Torgils Rogne nok.

Deres kontakter, kunnskaper og entusiasme for saken er forbilledlig.

For oss i TLF er det inspirerende og lærerikt å være en del av dette flotte teamarbeidet og vi ser på dette som et prakteksempel på hvor viktig det er å kunne samarbeide i saker hvor man har felles interesser.

Sammen med NLFs avdeling 5 kommer vi til å fortsette å jobbe sammen om alle de utfordringene som ligger i E16 mellom Bergen og Lærdal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli en TLFer du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.

Bli medlem du også