På Stortinget sitter det en politiker som ønsker å stanse kabotasjekjøringen midlertidig og som vil rydde opp i den sosiale dumpingen i transportbransjen. Det er lett å tenke endelig, men politikeren som skulle hatt støtte, får derimot heftig motstand fra den norske transportbransjen.

Hva er egentlig den norske transportbransjens holdning til sosial dumping? År med tåkeprat, trenering og brutte løfter kan gi oss en pekepinn.

TLF støtter politikerens forslag 100% og den siste 72 timers tellingen på Svinesund underbygger politikerens argumenter.

«Vi har aldri utforsket dette handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, så dette er et spørsmål om politisk vilje, sier Mimir Kristjansson til NRK og fortsetter:

I et nytt forslag krever rødt at dagens kabotasjeregler midlertidig oppheves. Grunnen er at utenlandske vogntog kjører inn over grensene med lite eller ingen last for å utnytte mulighetene for kabotasjekjøring i Norge.

 

 

Mimir Kristjansson har skjønt det og det er fristende å tenke, endelig.

Men dessverre finnes det mektige krefter i Norge som jobber imot. Motivet er selvsagt penger, og husk at alle kabotasjebilene som kjører i Norge har en norsk oppdragsgiver og en norsk mottaker av godset. Faktum er at mange aktører i norsk transportbransje skor seg på dumpingpriser og slett ikke ønsker stopp i kabotasjekjøringen.

Prisen for å sko seg på denne billigtransporten er at man senker transportprisene som igjen fører til dårligere lønns og arbeidstidsbetingelser for de andre norske transportørene som fortvilet prøver å holde hjulene i gang.

Dette igjen fører til lav rekruttering til bransjen.
Grådigheten og kynismen til deler av bransjen er i ferd med å utradere norsk transport.

Hva sa han?

Nå kan det være naturlig å gå tilbake til hva Mimir Kristjansson sa: «Vi har aldri utforsket dette handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, så dette er et spørsmål om politisk vilje.»

transportkriminalitetI TLF har vi for lenge siden oppdaget at det er ikke politisk vilje.
I hele kabotasjedebatten har vi vært vitne til en gedigen tåkelegging i form av tomprat, trenering og brutte løfter.

«Det er gode grunner til å stoppe opp og ta en full gjennomgang av de mange uheldige sidene ved dagens tilgang til kabotasjetransport, sier Rødt-representant Mímir Kristjánsson.»

Men selv om hele transportbransjen klager på sosial dumping og ulike konkurransevilkår må du ikke tro at Mimir Kristjansson får særlig støtte fra bransjen.

 

kabotasjekjøringLeder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, kaller Rødt-forslaget for et blindspor.

Sårbare mennesker blir grovt utnyttet på norske veier. Men å stenge Norge for kabotasje vil være i strid med EØS avtalen.
EØS-avtalen er den norske tilknytningsformen til EU og den setter rammene for flyten av varer og tjenester over grensene, sier han.

Så fortsetter han: Det norske manøvreringsrommet innenfor disse grensene er gjenstand for politiske og juridiske dragkamper, og i vår varslet regjeringen at den vil utfordre handlingsrommet for persontransportkabotasje.

Vel… Hvis regjeringen vil utfordre handlingsrommet for persontransportkabotasje… Da lurer vi på hvorfor Mimir Kristjansson ifølge YTF sjefen er på et blindspor når han sier, rettet mot godstransporten,  «Vi har aldri utforsket dette handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, så dette er et spørsmål om politisk vilje?»

De av dere som leser NRK saken i linken vil se at Mimir Kristjanssons forslag blir lunkent mottatt og løsningen som atter en gang gjentas av bransjeorganisasjonene er – mere kontroll.

trafikktelling
Les rapporten her
Trafikkmengde

TLF gjennomførte årets 72 timers tungbiltelling på Svinesund 13-15 august. I seks år har vi gjort denne tellingen og tallene gir oss noen ganske unike opplysninger.

Til tross for stadig mer kontrollinnsats de siste seks årene, kan man ikke se noen reduksjon i antallet utenlandske vogntog over grensen på Svinesund.

En liten økning i år, men ikke større enn at vi kan si at trafikken over Svinesund er relativt stabil.

Mimir Kristjansson har helt rett når han påpeker at svært mange utenlandske vogntog kommer over grensen tom eller nesten tom.

I TLF får vi ikke kontrollere vogntogenes last, men et urovekkende stort antall utenlandske vogntog kommer inn over grensene med alle løfteaksler i luften.
Dette er vogntog som skal inn til Norge for å kjøre kabotasje.

 

 

kabotasjekjøringLørdag 12 august var vi innom hvileplassene Fugleåsen, Storebaug (begge sider), Svinesundparken og «gamle Svinesund».

Vi talte over 400 utenlandske vogntog hvor de aller fleste avviklet sin 45 timers helgehvile. Den er det ikke lov å avvikle i bilen, men ingen bryr seg om dette… Heller ikke de etatene som er satt til å sørge for at lover og regler etterleves.

Les rapporten vår fra tellingen, se tallene og finn ut hvilke nasjonaliteter som dominerer trafikken over Svinesund.

Når dere koser dere med tallene i rapporten og ser utviklingen de siste seks årene, kan dere filosofere litt på hvorfor det er blitt slik som det er i transport Norge. Hvorfor en stortingspolitiker forteller at «Vi aldri har utforsket dette handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, så dette er et spørsmål om politisk vilje…»
At noen har sviktet i transportpolitikken er åpenbart. Like åpenbart som om at det handler om penger og ikke minst redselen for å si ifra. Det ville jo vært politisk ukorrekt i enkelte kretser, og husk: det er god butikk å være med i det gode selskap.

I TLF støtter vi Mimir Kristjansson og Rødt sitt forslag 100%. Det er ikke rett som YTF lederen hevder, at Rødt er på et blindspor. Kanskje man ikke er interessert i at noen begynner å grave i norsk transportpolitikk? At noen avdekker tafattheten, tompratet, treneringen, de tomme løftene, makten og pengene…

 

Bli med på laget du også. Det styrker kampen mot uretten.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.