TLF med spennende handlingsplan for 2018

– Forbundsstyret har vedtatt en spennende handlingsplan sier Forbundsleder Oddvar Mathiassen. Han ønsker å trekke frem noen av de viktigste sakene TLF skal jobbe med i 2018.

Internasjonal transport og sosial dumping.

sosial dumping

Transport og logistikkforbundet vil fortsatt ha jobben mot sosial dumping som en av våre viktigste oppgaver i 2018. I skogen av oppskrifter for å få bukt med problemet vil vi jobbe for å få innført et obligatorisk transportregister. Vi har laget en modell for et slikt register som er blitt godt mottatt av politikerne og vi mener at dette registeret vil gi oss oversikt over hva som foregår i transport-Norge, samtidig som det vil være et veldig godt verktøy for kontrolletatene. TLF mener at vi aldri vil klare å få bukt med problemene rundt sosial dumping og kabotasje før man vet omfanget, hvem som benytter tilbudet og ikke minst kunne evne å kontrollere og sanksjonere mot ondet. Derfor er et effektivt transportregister avgjørende.

 

 

Rettsikkerhet for sjåførene.

rettssikkehet sjåfører

Transport og logistikkforbundet vil kreve endringer i praksisen rundt førerkortbeslag. Vi vil kreve at førerkort aldri skal kunne inndras på ulykkesstedet etter trafikkulykker. Det skal tidligst kunne inndras 24 timer etter uhellet inntraff slik at sjåføren har muligheter til å snakke med en tillitsvalgt, sjefen eller andre. At et førerkort beslaglegges på ulykkesstedet, der sjåføren kanskje er i sjokk, er et overgrep.
Terskelen for å inndra et førerkort fra en yrkessjåfør er i dag alt for lav. Selv ved småbulking inndras førerkort og slik kan vi ikke ha det. TLF ønsker også en ordning hvor man istedenfor å inndra førerkortet heller suspenderer CE i førerkortet når forseelsen er yrkesrelatert.

Det er etter TLFs mening ikke grunn til å frata en sjåfør muligheten til å kjøre personbil selv om vedkommende ikke mestrer jobben som tungbilsjåfør.
Transport og logistikkforbundet vil også se på rettsikkerheten når sjåfører utsettes for ulykker på jobben. TLF krever at alle former for ulykker som medfører skade på sjåfør skal kategoriseres som yrkesskade. I dag risikerer yrkessjåfører å komme i kategorien trafikkskadde også når ulykken skjer i en arbeidssituasjon. Betingelsene om man blir ufør er mye bedre om det handler om en yrkesskade fremfor en trafikkskade.

Rekruttering

rekruttering, handlingsplanTransport og logistikkforbundet vil jobbe for rekruttering til bransjen. Derfor vil vi kreve at folk som vil omskolere seg til yrkessjåfør skal kunne benytte seg av lånekassen i forbindelse med utdanning/førerkort. Vi vet at det bare er studieplass til en tredjedel av søkerne til transportfag. Når vi vet at bransjen skriker etter sjåfører må vi få flere elever inn i yrkessjåførklassene.
Pensum og opplegget rundt YSK må oppjusteres slik at folk føler at etterutdanningen er nyttig. Tilbakemeldingene i dag er unisone og folk sier alle timene er mer eller mindre bortkastet. TLF synes det er viktig å benytte den pålagte tiden man er på etterutdanning godt. Det er viktig at man har utbytte av etterutdanningen. Om ikke er det hele meningsløst.

 

 

Høyere organisasjonsgrad.

tariffavtale

Høyere organisasjonsgrad og tariffdekning er avgjørende hvis vi ønsker oss et ryddig arbeidsliv også i transportbransjen. TLF vil jobbe aktivt med dette samtidig som det er viktig å fortsette det gode vervearbeidet i forbundet. Vi har grunn til å tro at TLF er den organisasjonen som verver best i fagforenings-Norge og mye tyder på at vi vil komme i land med en medlemsvekst i tråd med det som var budsjettert. 1000 medlemmer det første året. TLF vil jobbe for at allmenngjort minstelønn/ tarifflønn økes slik at spranget mellom tarifflønn og gjennomsnittslønn blir mindre. Dette for å styrke konkurranseevnen til de seriøse bedriftene som i dag må konkurrere med useriøse som kan dumpe lønnen.

Vi må her presisere at ingen går ned i lønn hvis tariffavtale tegnes med bedriften. Dette er en av de største misforståelsen ute blant sjåførene. En ny tariffavtale tar alltid utgangspunkt i den lønnsavtalen som allerede ligger i bedriften.

 

En handlingsplan som fokuserer på yrkessjåførens hverdag.

Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.