Er du pendler? Langtransportsjåfør?
Her kommer tips til riktig beregning av merkostnader til kost og losji for inntektsåret 2017 for pendlere og sjåfører. Spesielt til langtransportsjåfører oppgir Skatteetaten at det regnes som overnatting når tre timer eller mer mellom kl. 22 og kl. 06 tilbringes utenfor hjemmet.

Denne siden er oppdatert i ny versjon mars 2023

Tips til riktig beregning av merkostnader til kost og losji for inntektsåret 2022.

Skatteetaten har gitt en kort orientering om regelverket vedrørende fradrag for merkostnader for langtransportsjåfører. Vi håper dette kan bidra til at flest mulig skal kunne levere en korrekt utfylt selvangivelse. Frist for å levere selvangivelsen er 30. april.

Her er noen nyttige tips ved utfylling av selvangivelsens post 3.2.7 «Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet»:

Dersom du på grunn av ditt arbeid må overnatte utenfor hjemmet, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser. Det er en forutsetning at det foreligger en merkostnad, og at denne ikke er dekket av arbeidsgiver eller andre. Dette gjelder i hovedsak merkostnader i forbindelse med:
– Kost
– Losji
– Småutgifter (merkostnader til telefon og avis)
– Besøksreiser til hjemmet

Så mye kan du ha krav på:

Fradrag for merkostnader til kost gis etter satser fastsatt av Skattedirektoratet. Satsene for kostfradrag er for inntektsåret 2017:
– Kr 586 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost er inkludert i romprisen.

– Kr 733 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen.

– Kr 315 per døgn for kost ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke der det ikke kan tilberedes tørrmat.

– Kr 205 per døgn for kost ved annen overnatting.

– Kr 100 pr. døgn for småutgifter (ved bruk av satsene ovenfor er småutgifter inkludert).

Fradrag for kostnader til losji gis ut fra faktiske kostnader. Dersom beløpet på årsbasis overstiger kr 10 000 gis det kun fradrag dersom betalingen er gjort via bank.
Fradrag for kostnader til besøksreiser gis i form av et avstandsfradrag for korteste strekning mellom pendlerbolig og hjem. Kilometersatsen er kr 1,50 pr. km inntil 50 000 km, og kr 0,70 over 50 000 km. I tillegg kan det gis fradrag for faktiske kostnader til bom og ferge. Dersom det er benyttet fly kan det gis fradrag for faktisk kostnad til flybilletter.

Spesielt for langtransportsjåfører
Hva regnes som overnatting?
Det regnes som overnatting når minst tre timer mellom kl. 22.00 og 06.00 tilbringes utenfor hjemmet, og sjåføren ikke tilbringer mer enn tre timer hjemme innenfor samme tidsrom.

Når du må overnatte i bilen gis kostfradrag med:
– kr 315 pr. døgn innenlands

– kr 300 pr. døgn utenlands

Hvis du har mottatt diett fra arbeidsgiver med en sats som er lavere enn skatteetatens laveste fradragssats (kr 205), gis det fradrag for differansen mellom mottatt diett og laveste fradragssats.
Det gis ikke fradrag for kost når kosten er dekket av arbeidsgiver. Merkostnader ved lenger daglige fravær ut over 12 timer, men uten overnatting, inngår i minstefradrag i selvangivelsens post 3.2.1.

Det gis ikke fradrag for småutgifter ved siden av fradrag for kost gitt etter skatteetatens fradragssatser.
Slik fyller du ut selvangivelsen:
Du må levere selvangivelse (gjerne elektronisk via www.skatteetaten.no) hvis du:
– krever fradrag for merkostnader i forbindelse med kost, losji, småutgifter ogbesøksreiser til hjemmet (altså kostnader som ikke er dekket av arbeidsgiver)
– har andre endringer i selvangivelsen
Du trenger ikke å levere selvangivelsen hvis du:
– ikke krever fradrag for merkostnader
– ikke har andre endringer i selvangivelsen

Hvis du krever fradrag for merkostnader i post 3.2.7 bør du i tillegg opplyse om følgende i merknadsfeltet, post 5.0:
– Beregning av merkostnader til kost og losji må settes opp.
– Det bør opplyses om kostnadene kan dokumenteres.
– Hvis du blir bedt om det, må du kunne legge frem dokumentasjon fra arbeidsgiversom viser hvert transportoppdrags:
– Start og stoppdato
– Start og stoppsted
– Bestemmelsessted

Hvis du krever fradrag for besøksreiser i post 3.2.9 må du fylle ut spesifikasjonsfeltet for avstand og antall turer under post 3.2.9. Du skal ikke sende inn dokumentasjon før du eventuelt blir bedt om det.

Du kan lese mer om reglene ved å gå inn på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/7/ Her vil du finne det som her er omtalt under «Merkostnader» og «Langtransportsjåfører».

 

Meld dere inn, engasjer dere, kjenn deres rettigheter, og inngå positivt samarbeid med ledelsen. Så kan store ting skje 😉

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.