Antakelser og aktualiteter under kritiske briller.

I en sak på Yrkestrafikkforbundets nettside sier forbundsleder Jim Klungnes – Vi er glad for at Solvik-Olsen har tatt grep for å samle de seriøse aktørene i næringen rundt ett bord for å lytte til innspillene våre i viktige saker for bransjen. De seriøse i denne sammenheng er: Yrkestrafikkforbundet, NTF, Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og NLF

 

Denne uttalelsen provoserer tydeligvis og vi har fått mange henvendelser om hva vi tenker om dette.

– Forbundslederens uttalelser er etter vår oppfatning et grovt overtramp. Han sender signaler om at det ikke er greit å være utenfor ‘de seriøse’, i alle fall ikke i kampen for Norske yrkessjåfører. Det burde han som forbundsleder holdt seg for god til. Den selvutnevnte ‘seriøse’ Fagforeningen er redd for å miste makt. Dessverre er den mindre opptatt av fleksible løsninger for egne medlemmer. YTF kommer aldri til å bli større gjennom å tråkke andre ned.

Det er lett å anta ting. Mange påstander i media forblir uimotsagt, antakelser i befolkningen og fagfelt blir akseptert uten spørsmål, og motbeviste «sannheter» lever godt i mange år etter at grunnlaget for dem er ettertrykkelig revet vekk.
De som sitter rundt bordet er de som har sittet og sett på den utviklingen bransjen har hatt de siste 10 årene.

Hvem er så disse seriøse?

Siden denne uttalelsen kom fra forbundslederen i Yrkestrafikkforbundet skal vi avstå fra å kommentere noen av de andre deltakerne i det seriøse Veitransportforum.

I mange måneder har Jim Klungnes latt være å svare på henvendelser fra TLF, til tross for flere purringer. Man skal være forsiktig med å mene noe om hva som kan ligge bak, men det har fremkommet påpekninger om en rekke kritikkverdige forhold hos Yrkestrafikkforbundet den siste tiden. Det er mulig dette oppfattes som brysomt.

Vil ikke svare

Til tross for at TLF har forsøkt å kontakte ham i flere saker, så uteblir responsen fra forbundslederen i YTF. Slik kan ikke en forbundsleder oppføre seg. Med vervet følger noen åpenbare forpliktelser til å delta i samfunnsdebatten og gjøre seg tilgjengelig for media og andre. En forbundsleder forvalter medlemmenes penger og interesser, og de skal være en del av en løpende debatt og være tilgjengelig.

Oppstarten av TLF

I YTF sin logistikkavdeling hadde det lenge vært misnøye i forhold til manglende ressurser og en fraværende politikk i forhold til godstransporten i Norge som lenge har stått ovenfor enorme utfordringer. Under YTFs landsmøte i 2016 tok man til orde for å starte en egen fagforening for godsbil allerede da. YTFs godsrådgiver Gunnar Nordvik og Stig Fjeldstad var også enig i at man trengte både ressurser og en sterkere logistikkavdeling for å kunne markere seg i transportpolitikken. Men de fikk med seg de andre i et forslag om å prøve å skape denne sterke transportenheten i YTF.
Slik så prosjektet «Og flere skal vi bli» dagens lys.
Svein Furøy, den tidligere forbundslederen, var valgt inn som leder i YTF logistikk og han gjorde en formidabel jobb med dette prosjektet, men han fikk god hjelp av andre i YTF Logistikk. Prosjektet som skulle sette gods på dagsorden i YTF ble veldig bra og innbefattet nytenking og spennende visjoner. Konseptet med buss, slik som TLF har i dag lå inne i prosjektet. (Link til prosjektet)

Dårlig tid
Ved flere anledninger ble prosjektet forsøkt forelagt YTFs forbundsstyre uten at man fant det viktig nok til behandling. Siste gang man prøvde kom det opp, men man hadde kun 15 minutter til å presentere prosjektet fordi man skulle rekke en julelunsj. Det ble ytret ønske fra styremedlemmet som representerte gods om at godsrådgiver Gunnar Nordvik skulle dra fort gjennom prosjektet, men dette ble nektet av Generalsekretær i YTF, Trond Jensrud. Prosjektet «Og flere skal vi bli» ble dermed avvist uten at det ble realitetsbehandlet.

Nå hadde man prøvd å gjøre en godssatsing internt i YTF, men ingen ville høre. Det hadde utviklet seg en svært negativ holdning til Svein Furøy både i deler av sekretariatet og i deler av forbundsledelsen. Bakgrunnen for dette skyldes maktkamp og posisjonering, men også Furøy’s tidligere krig mot ukultur i organisasjonen (2011). Den historien tar vi ikke i denne saken.

Ekstraordinært årsmøte

YTF Logistikk kalte inn til ekstraordinært årsmøte når det ble kjent at prosjektet hadde falt, samtidig som det ble kjent at YTF kun hadde bevilget 172 000 kr til driften av YTF Logistikk. Dette var ca 50 000 kr mindre enn det som gikk med til å avholde de pålagte styremøtene året før. Altså ingen ressurser til utvikling. For å sette beløpene litt i sammenheng utgjør godssjåførenes kontingentbetaling en sum i størrelsesorden 15 – 16 millioner kroner.

Det ekstraordinære årsmøtet har bare en sak på agendaen, Forbundsstyrets behandling av prosjektsøknad

På møtet stiller 12 sentrale tillitsvalgte for å diskutere veien videre etter at det ble kjent at prosjektet ble avvist og midler til drift ikke er i samsvar med planer og budsjett. Diskusjonene ender med følgende enstemmige vedtak:

«Det ekstraordinære årsmøtet i YTF logistikk lørdag 18. februar 2017 vedtar enstemmig at de bevilgede midler i regionsstøtte ikke er tilstrekkelig til å opprettholde fortsatt drift i landssammenslutningen og heller ikke gjenspeiler antallet medlemmer som skal serves. Det utarbeides derfor ikke ny handlingsplan for 2017.»

For de spesielt interesserte kan nevnes at stiftelsesdokumentet for Transport & logistikkforbundet er signert søndag 19. februar 2017.

Hvem startet TLF

Stiftelsespapirene til TLF ble underskrevet med 10 navn. Det var 11 tilstede på møtet, men en avstod fra å stemme fordi vedkommende skulle inn i en ledende stilling i bedriften han jobbet for.
De ti som skrev under på stiftelsespapirene var alle styremedlemmer i YTF Logistikk og sentrale tillitsvalgte. Det ble også etablert et interimsstyre med forbundsleder og styremedlemmer. Disse satt i logistikkstyret i YTF, men valgte å velges inn i det nye TLF styret. Styremedlemmene ble valgt inn og noen markedsførte kandidaturet sitt ganske kraftig.
En drøy uke senere vendte alle ryggen til TLF etter samtaler med toppledelsen i YTF. Noen endte opp med posisjoner som de sitter på den dag i dag.

Tilbake stod Svein Furøy og Stig Fjeldstad som på tross av sviket fra de andre aktørene dro TLF i gang.
Vi vurderte å legge ved protokoller med underskrifter både på stiftelsen og på valget av TLF styre, men av hensyn til dem som var med, velger vi å ikke gjøre dette. Poenget med informasjonen vi deler handler ikke om å ramme enkeltpersoner, men om å vise et system og holdningene som ligger til grunn for dem som hevder seg som seriøse. Titter man de etablerte organisasjonene i kortene vil man finne mer. Og det man finner er ikke til hjelp for norske lastebilsjåfører som dessverre legger igjen kontingentpengene til folk som har en helt annen agenda enn lastebilsjåførenes sak.
Men at alt ser fint ut om man bare ser fasaden kan man være enig om.
Hva så med seriøsiteten.

Etter at TLF startet opp har det versert mange ondsinnede rykter både i sosiale medier og i møter mellom de såkalt seriøse organisasjonene, men også ute i bedriftene. Den vanligste er at Stig Fjeldstad, Svein Furøy og Gunnar Nordvik ble kastet ut av YTF. Sannheten er nok litt mer nyansert.
Svein Furøy og Stig Fjeldstad meldte seg ut av YTF umiddelbart etter at TLF var opprettet. Det var det eneste rette fordi vedtektene i YTF og TLF ikke tillater medlemskap eller verv i konkurrerende forbund.
Gunnar Nordvik sa seg selv opp i YTF på grunn av et samlivsbrudd som gjorde at han ikke hadde anledning til å sitte både med hus hjemme og pendlerbolig i Oslo. Han ville fortsette i YTF, men YTF ville ikke tilby en ordning i en vanskelig tid som hadde medført mer hjemmekontor.
Når TLF ble kjent med dette ble Gunnar Nordvik tilbudt jobb på betingelser som var mulig å kombinere med livssituasjonen.

I TLF har vi prøvd å gjøre ting riktig. Vi har heller ikke hatt ønske om å gå ut med ukulturen og grumset i de såkalte seriøse forbundene. Vi ønsker å ha godt humør og fokus på våre løsninger og visjoner.
Etter et halvt år med sjikane og beskyldninger om useriøsitet og det som verre er innser vi at det nå er på tide å kvesse blyanten ytterligere.  Dette var ikke noe TLF ønsket. Det er noe vi er presset til.