Inntrykket vi sitter igjen med etter å ha lest dommen fra Danmark, er at i forbindelse med utestasjoneringsdirektivet og den nye mobilitetspakken kan det virke som om enkelte har sprettet champagnen litt for tidlig nok en gang.

 

Etter at Europarlamentet godkjente endringene i den første Mobilitetspakken tidlig i 2020, er reglene nå offentliggjort. Ifølge NHO Logistikk og Transport vil tredjelandskjøring underlegges utestasjoneringsreglene. Det vil si at sjåfører som kjører mellom to tredjeland skal ha samme lønn og arbeidsvilkår som landet de kjører i.

Men – er det egentlig slik?

23 november 2020 avsa Københavns Byrett en dom (Bring saken) som fastslo at tredjelandskjøring ikke kommer inn under utestasjoneringsreglene.

Etter å ha lest dommen i Bringsaken fra Danmark grundig, sitter vi igjen med det inntrykket at Bring Trucking ikke bare vant saken.

Det var en knusende dom som vi vanskelig kan se at kan vinne frem i en anke, med mindre nye, vesentlige og avgjørende nye momenter knyttet til regelverket føres inn i saken.

Sakens kjerne var om Emilian Tudor Jetzi var en utestasjonert arbeidstaker eller en slovakisk arbeidstaker. Jetzi er fra Romania og han var ansatt i Bring Trucking i Slovakia som internasjonal langtransport- sjåfør. Han kjørte fast for en kunde, Bring Cargo i Danmark som stort sett leide inn 10 – 15 biler fra Bring Trucking i tillegg til andre innleide biler fra andre selskap, også danske.

Bring Cargo i Danmark styrte de innleide bilene gjennom sine kjøreledere, men Bring Trucking hadde også full kontroll over bilene via GPS.

Hvis Jetzi ble syk, fikk problemer med bilen, med kunder eller ville avtale friperioder foregikk dette via Bring Trucking sitt kontor i Slovakia hvor Jetzi ifølge arbeidskontrakten var stasjonert.

Altså Bring Trucking i Slovakia satt med arbeidsgiveransvaret.

 

 

Dansk rett har fastslått med stor tyngde at Jetzi ikke kan påberope seg å være en utestasjonert arbeidstaker.
For å være en utestasjonert arbeidstaker må Jetzi «sedvanligvis» utføre sitt arbeide (Mer enn en måned og mindre enn ett år) i Danmark.
Retten konkluderer med at Jetzi utfører sitt arbeid fra Danmark, ikke i Danmark, under ledelse av Bring Trucking i Slovakia.
Han kjørte systematisk i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Belgia og Frankrike. De aller fleste kilometerne og de aller fleste døgnhvilene tilbringes i andre land enn Danmark.

Dommen fremstår som selvsikker og krystallklar basert på en rekke konvensjoner og direktiv: Jetzi er ikke en utestasjonert arbeidstaker fordi han hele tiden krysser grenser til andre land. Av og til flere ganger i døgnet.

Du kan lese dommen her:

 

Jetzi kjører tredjelandskjøring!
Den kanskje største nyheten i de nye mobilitetspakkene er at de som kjører tredjelandskjøring skal ha minstelønn tilsvarende de landene de kjører i.

Dette skal forankres i utestasjoneringsdirektivet som dansk rett ved dom har sagt at ikke kommer til anvendelse for en sjåfør som kjører tredjelandskjøring.

I TLF er vi kjent med at EU har endret utestasjoneringsdirektivet, spesielt med tanke på transport.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/1057 av 15. juli 2020 ble publisert 31.07.2020

Når det gjelder tredjelandskjøring finner vi noe om at man skal ha minstelønn i det landet man oppholder seg i etter tre døgn. Dette i bilaget som gjelder grensekryssende transport.

Hvis vi har oppfattet forslaget til regelverk riktig, og det er ikke sikkert, for det er relativt tung juss, betyr dette at sjåfører som kjører tredjelandskjøring skal ha norsk minstelønn for de dagene ut over tre dager som vedkommende sjåfør har vært i Norge hver måned.

«Når en fører beskæftiger sig med bilaterale transporter fra den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret (»etableringsmedlemsstaten«), til en anden medlemsstats eller et tredjelands område eller tilbage til etableringsmedlemsstaten, er tjenesten kendetegnet ved en tæt forbindelse til etableringsmedlemsstaten. Det er muligt, at en fører foretager flere bilaterale transporter under en enkelt rejse. Det ville være en uforholdsmæssig begrænsning af friheden til at yde grænseoverskridende vejtransporttjenester, hvis udstationeringsreglerne og derfor de vilkår og betingelser for ansættelse, der er garanteret i værtsmedlemsstaten, skulle finde anvendelse på sådanne bilaterale transporter.”

La oss si at denne sjåføren har vært i Norge fire ganger og til sammen ni dager i Norge på en måned. Hvordan skal man kunne kontrollere om han har riktig lønn i en kontroll for eksempel på den siste turen?
Hvordan skal kontrolløren finne ut at sjåføren tidligere denne måneden har vært i Norge? Og hvordan skal kontrolløren i så fall kunne vite om forrige tur var en tredjelandstur?

”En udstationering anses med henblik på artikel 3, stk. 1a, i direktiv 96/71/EF for at være afsluttet, når føreren forlader værtsmedlemsstaten under udførelsen af den internationale transport af gods eller passagerer. Den pågældende udstationeringsperiode må ikke kumuleres med tidligere udstationeringsperioder i forbindelse med sådanne internationale transporter udført af samme fører eller af en anden fører, som denne erstatter.”

Dette tolker vi slik at periodene med opphold i en annen stat ikke skal legges sammen, (kumuleres).

 

transportregisterEt relevant spørsmål i den forbindelse er: Hvordan i all verden skal vi klare å kontrollere at ting går riktig for seg?

Vi er i ferd med å binde oss opp i så mange regler og forordninger at ingen forstår fullt ut hva som gjelder.

Da blir det ikke annet en gjødsel for ugresset som stadig vokser fortere i gråsonene.

TLFs transportregister kunne selvsagt gitt den nødvendige oversikten, men foreløpig har ingen av bransjeorganisasjonene uttrykt støtte til vårt forslag.

I TLF ser vi tydeligere og tydeligere hvor nyttig vårt forslag til transportregister kunne vært.

 

Inntrykket vi sitter igjen med etter å ha lest dommen fra Danmark, er at i forbindelse med utestasjoneringsdirektivet og den nye mobilitetspakken kan det virke som om enkelte har sprettet champagnen litt for tidlig nok en gang.

 

Vi håper selvsagt at vi tar feil og at alt er på stell i 2022, men magefølelsen vår sier at i alle fall vi i TLF kommer til å vente litt med feiringen.

 

Bli en TLFer du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.

Bli medlem du også