Vi får mange spørsmål fra personer som er ute etter om de har lovlig minstelønn eller tarifflønn og mange tror at Norge har en nasjonal minstelønn. Det har vi ikke. I stedet har hvert yrke gjerne en egen «tarifflønn» som forhandles fram av partene i arbeidslivet.

(OBS. Minstelønn er 15. juni 2023 økt til kr 207,00)

Bli medlem du også

arbeidskontraktUnntaket er i noen få bransjer med allmenngjort minstelønn, for eksempel godstransport.

Dermed vil tariffavtalens minstelønn gjelde for alle som jobber i denne bransjen, uansett om bedriftene er organiserte og om man har inngått tariffavtaler eller ei.

Selv om arbeidet ditt ikke er underlagt en tariffavtale, har du, som enhver ansatt, rett på en skriftlig arbeidskontrakt og her skal lønnsbetingelsene komme klart fram.

Sitater over er hentet fra arbeidslivet.no

Generell minstelønn innen godstransport på vei.

Den 11. mai 2015 traff den såkalte Tariffnemnda vedtak om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015 og er senere oppdatert flere ganger. Denne angir en generell minstelønn for alle ansatte som utfører arbeid innenfor slik virksomhet i Norge.

Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Forskriften gjelder både for fast og midlertidig ansatte og det er uten betydning hvilken stillingsprosent den ansatte innehar. Ekstrahjelp og tilkallingsvikarer er også omfattet.

Hva sier andre om medlemskap i TLF?

minstelønnArbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten som har ansvaret for å påse at arbeidstakerne har arbeids- og lønnsvilkår i tråd med bestemmelsene i forskriften.

Arbeidsgiver har således en plikt til å undersøke om hvorvidt forskriften blir fulgt.

 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkårene som følger av forskriftene om allmenngjøring av tariffavtaler blir fulgt av arbeidsgiverne, jf. allmenngjøringsloven § 11. Eventuelle brudd på reglene i forskriften vil kunne medføre pålegg, tvangsmulkt, stans og overtredelsesgebyr.

Har du riktig lønn?

Medlemskap i en fagorganisasjon sørger rett og slett for mer i lønningsposen, viser forskning.

Minstelønn

Kapittel II § 3 (1) angir minstesatsene pr. time for arbeidstakere som er omfattet av forskriften. Det innebærer at det er innført en nedre grense for lønn som arbeidsgiver er bundet av. Forskriften oppstiller en minstesats på minimum kr 207,00 i timelønn. (15. juni 2023)

Bestemmelsen oppstiller kun minstesats i forbindelse med vanlig timelønn og regulerer ikke tillegg for eventuell kveld, natt og helg. Dette må fremgå av den ansatte sin arbeidskontrakt eller annen avtale. Hva gjelder normal arbeidstid og overtid vil arbeidsmiljøloven sine regler komme til anvendelse.

Hvordan finne ut om lønnen er riktig?

Arbeidsmiljøloven operer med ni timer som normalarbeidsdag. Men i løpet av sju dager kan du bare jobbe 40 timer. De fleste arbeidsplasser har imidlertid åtte timer som normalarbeidsdag – da blir det 40 timer i uken når du jobber fra mandag til fredag.

Jobber du mer enn 40 timer i uken, er det overtid.

Veldig mange i transportbransjen jobber dobbelt av det enkelte andre yrkesgrupper gjør og det er ganske vanlig med arbeidsdager på 12 til 15 timer – fem dager i uken, eller enda mer.  Da er det kanskje ikke rart man undres over om lønnen er riktig.

organisertI følge vedtak i tariffnemda, er den allmenngjorte minstelønnen for en som arbeider innenfor virkeområdet til Godsbilavtalen, etter 15. juni 2023, 33 741,00 per måned, eller 207,00 kroner i timen.

Husk at denne er regnet ut fra tariffavtalens arbeidstidsbestemmelser og gjelder for 163 timer per måned.

For all kjøring med planlagt overnatting og hvor den daglige arbeidstid ikke alltid kan starte og slutte ved stasjoneringsstedet skal du i tillegg ha skattefri diett med kr 350 per døgn.

 

 

Er du sjåfør, jobber mer og tjener mindre enn dette? Beklager, da har du solgt deg for billig.

Overtidsbetaling?

I Norge har vi lovfestet at en ikke skal ha noen høyere normal arbeidsuke enn 40 timer. Flere organisasjoner har imidlertid forhandlet frem avtale om 37,5 timers arbeidsuke.

Hvis du ikke er organisert, og det ikke er tariffavtale der du jobber, er det reglene i arbeidsmiljøloven som gjelder. Reglene sier at alt arbeid ut over 40 timers uke eller 9 timers dag, skal betales med et tillegg på minst 40 % av vanlig timelønn.

Er du derimot fagorganisert, vil du kunne havne inn under en tariffavtale, og da er overtidstilleggene vanligvis høyere. I praksis ligger overtidsbetalingen på mellom 50 – 100% av vanlig lønn per time.

Ikke tariffavtale – men ønsker å få det

Som arbeidstaker kan du være med på å kreve tariffavtale. Her er det ulike regler som gjelder – blant annet ut fra antall ansatte i bedriften og hvorvidt virksomheten er med i en arbeidsgiverforening eller ikke.

Ja – virksomheten er medlem av en arbeidsgiverforening:
For å kreve tariffavtale må minst 10 prosent av de gjeldende arbeidstakerne være medlemmer. Det er fagforeningen som har ansvaret for å kreve tariffavtale på vegne av medlemmene.

I utgangspunktet gjelder ikke medlemskravene for bedrifter med under 25 ansatte, men samme norm følges gjerne også her.

Nei – virksomheten er ikke medlem av en arbeidsgiverforening:
Ingen minstekrav gjelder.

 

Bli medlem du også

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.