Ferieloven gir alle arbeidstakere både en rett og en plikt til å ta ferie. Loven gir samtidig rett til feriepenger som skal kompensere for bortfallet av lønn under ferien. Vi i TLF får hvert år en rekke spørsmål om ferie. Her har vi samlet svar på noen av dem.

Hvor mye ferie har du krav på?

Ferieloven gir rett til minst 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager menes alle hverdager inkludert lørdager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Loven gir altså rett til fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Det er også slik at det er mange arbeidstakere som har en avtale- eller tariffestet rett på en femte ferieuke. Du som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har i tillegg et lovfestet krav på en uke ekstra ferie.

Arbeidsgiver har på sin side en plikt til å sørge for at du avvikler full ferie. Hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien, kan ferie ikke pålegges. Dette kan være tilfellet for deg som har vært arbeidsledig eller bare jobbet deler av det foregående året.

Kan du selv bestemme når du vil ha ferie?

Ferieloven legger i utgangspunktet opp til avtalefrihet på dette punktet. Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg eller din tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Blir dere ikke enige, er det likevel slik at arbeidsgiver har rett til å fastsette tiden for ferie. Du kan likevel kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september.

Du som er 60 år bestemmer selv når du tar den ekstra ferieuken, med mindre tariffavtale sier noe annet. Arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.

Hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien, kan ferie ikke pålegges. Dette kan være tilfellet for deg som har vært arbeidsledig eller bare jobbet deler av det foregående året.

Når og hvordan skal feriepengene utbetales?

Feriepenger opptjenes året før ferien avvikles og utbetales i stedet for lønn i forbindelse med ferieavvikling.

Ferieloven sier at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før ferien avvikles. Det er imidlertid vanlig praksis at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i mai eller juni. Dette kan gjøres på ulike måter, men ofte beregner arbeidsgiver ordinær lønn, trekker for alle feriedagene som skal avvikles i løpet av året og utbetaler alle opptjente feriepenger samtidig. Du får da vanlig lønn når ferien avvikles dersom denne avvikles på et annet tidspunkt.

Skal det betales skatt av feriepengene?

Feriepenger er ikke skattefrie, men normalt trekkes det ikke forskuddsskatt av feriepenger. På samme måte som det er “halv skatt” i desember, blir skatten i stedet fordelt over de resterende 10,5 månedene.

Opptjente feriepenger skal fremkomme på lønns- og trekkoppgavene gjennom året og på årsoppgaven fra arbeidsgiver.

Kan arbeidsgiver endre tidspunkt for ferie?

Arbeidsgiver kan endre tiden for ferien dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Endringen kan bare gjennomføres når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av den uforutsette hendelsen vil medføre vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes vikar. Hvis arbeidsgiver ønsker å flytte ferien din, skal dette drøftes og du har krav på å få med deg en tillitsvalgt.

Dersom du har merutgifter som følge av flytting av ferien kan du kreve disse utgiftene erstattet av arbeidsgiver.

Hva skjer hvis du blir syk i ferien?

Dersom du blir 100 % arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere samme år. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på jobb.

Hvis du blir syk før ferien starter, kan du også kreve at ferien utsettes. Kravet må fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien og dokumenteres med legeerklæring.

Overføring av ferie

Dersom du ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år.

Arbeidsgiver har et ansvar for å sørge for at du avvikler ferien sin. Dersom du har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Arbeidsgiver har brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret.

De avtalefestede feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står friere til å avtale hvordan disse dagene skal håndteres. Disse dagene kan man, med mindre avtalen har noen begrensninger om dette, blant annet avtale å overføre til neste år. Dette i tillegg til de 12 virkedagene ferie som man kan overføre etter ferielovens regler. Man kan også avtale å slette disse 5 virkedagene med ferie, og utbetale feriepengene tilhørende disse dagene.

Kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden?

Arbeidsgiver kan ikke kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden uten ditt samtykke. Det gjøres unntak fra dette hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. Arbeidstaker kan i utgangspunktet heller ikke kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden. Dette gjelder ikke hvis det ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller innenfor ferieåret. Les mer om reglene knyttet til oppsigelse fra arbeidsgiver og arbeidstaker under.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Hvis du blir sagt opp kan ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestid, med mindre du har en oppsigelsestid på tre måneder eller mer.

Har du tre måneders oppsigelsestid, kan arbeidsgiver legge ferie i oppsigelsestiden, men her er det viktig å huske på at du har krav på at minst tre uker av ferien legges mellom 1. juni og 30. september, og at du som hovedregel skal ha to måneders varsel ved fastlegging av ferie. Arbeidsgiver står med andre ord ikke fritt til å legge ferie i oppsigelsestid selv om du har tre måneders oppsigelsestid.

Oppsigelse fra arbeidstaker

Hvis du selv sier opp, kan du kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden dersom det ellers ikke vil bli tid til å avvikle ferien i hovedferieperioden eller ferieåret. Hvis du sier opp etter 15. august, kan du likevel ikke kreve å få avviklet ferien før 30. september.

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom du ikke får avviklet ferie inneværende år før du avslutter et arbeidsforhold. Dette gjelder dersom du tiltrer innen 30. september samme år.

Får du ikke avviklet all ferie før arbeidsforholdet avsluttes, kan du kreve å ikke avviklet ferie utbetalt. I realiteten får du da ofte igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

Du skal i tillegg ha utbetalt feriepengene som er opptjent dette året fram til sluttdato. Arbeidsgiver skal trekke forskuddsskatt fra feriepenger som utbetales samme året de er opptjent.