Det hersket et snev av optimisme knyttet til torsdagens voteringer i Stortinget som omhandlet vår bransje. Nå når støvet har lagt seg, konstaterer vi at lite vil forandre seg. Det ble klart da Stortinget torsdag 28. mai voterte over forslag til endringer i allmenngjøringsloven og innstillinger fra arbeids- og sosialkomiteen.

tariffavtaleDessverre kan man også hevde at vi har oss selv å takke.

Det er ikke vilje eller evne til å samarbeide om gode løsninger på tvers av bransjens egne organisasjoner, og dermed leverer vi en suppe til politikerne som det nesten blir umulig for dem å forholde seg til.

Det mest konkrete vedtaket i denne runden er at Statens Vegvesen får utvidet sine fullmakter til å også kunne kontrollere lønns og arbeidsvilkår.

Vedtaket betyr at Vegvesenet kan innhente opplysninger om yrkessjåførenes lønns- og arbeidsvilkår og oversende disse til Arbeidstilsynet. Vegvesenet skal også kunne stoppe kjøretøy etter vedtak fra Arbeidstilsynet.

Dette er positivt, men hvis det skal fungere er man avhengig av å kunne avdekke lureriet og hvordan gjør man det? Jo, med å pålegge kontrollørene flere oppgaver, samtidig som man reduserer midlene! Forstå det den som kan.

Les saken her

TLF har laget verktøyet de har bruk for. Bekreftelsen på dette har kontrolletatene selv gitt oss. TLFs transportregister er løsningen sier kontrollørene.

En av dem var Dag Rykkje som stod frem i en egen reportasje og støttet opp om TLFs transportregister. Vi har hatt med oss folk fra Transportkomiteen på Stortinget i utallige møter med blant annet representanter fra kontrolletatene og man har vært skjønt enig om at TLFs forslag til transportregister er en god løsning som enkelt kan settes ut i livet.

Dessverre hang aldri NLF, YTF eller Fellesforbundet seg på tankene og ideene som ble presentert i TLFs forslag til transportregister. At store deler av fagmiljøet var positiv til registeret gjorde ikke noe inntrykk på disse organisasjonene. De var mer opptatt av å tie TLF i hjel enn de var opptatt av gode løsninger for bransjen de representerer.

sover lo og ys

Under Arendalsuken i 2018 opplevde politikerne som hadde vært positiv til TLFs forslag til transportregister at de andre bransjeorganisasjonene i fellesskap gjorde narr av TLF og at de selv hadde presentert og fått avslag på et slikt transportregister fra ESA i 2012.
Det de aldri fortalte var at det transportregisteret de fikk avslag for i 2012, ikke kan sammenliknes med TLF sitt nye i innhold og oppbygging.
Med NLF i spissen lanserte man som et alternativ til transportregisteret en innføring av elektroniske fraktbrev. TLF er for øvrig positiv til elektroniske fraktbrev, men disse fraktbrevene vil i liten grad kunne fungere som et godt verktøy for kontrolletatene i kampen mot transportfusket.

For oss er det ubegripelig at NLF frontet elektroniske fraktbrev som en alternativ løsning til transportregister.

Resultatet vi nå ser etter stortingets siste votering er trist lesning og det viser at vi fortsatt står milevis unna effektive og gode tiltak som vil kunne styrke norske bileiere og transportbedrifters rammevilkår på kort sikt. Det er nesten som at man opplever at flere av bransjeorganisasjonene jobber mot sin egen bransje og dem de representerer.

Hvordan står det så til med Fellesforbundet? TLF støtter Fellesforbundet i at det ikke er grunn til å heise flagget etter den siste runden med voteringer i Stortinget. Vi er også enig med Fellesforbundet i at det virker besynderlig at Statens Vegvesen pålegges flere oppgaver samtidig som budsjettet reduseres. Slikt blir det ikke endringer av.

Les saken her

Men så sporer Fellesforbundet av.

Når de hevder at i de fleste tilfeller hvor det utføres kabotasje vil sjåføren være å anse som utsendt arbeidstaker, og at EUs utsendingsdirektiv åpner for å innføre registreringsplikt for utsendte arbeidstakere, bommer de stygt. Samtidig befinner man seg i det samme sporet som man ble nedstemt på i 2012. Det gir jo ingen mening.

Videre vurderes det om det er behov for et register med virksomheter som oppfyller kravene til å drive med transporttjenester etter modell av renholdsregisteret.

Ser man ikke at man med alle disse forslagene produserer en elefant i rommet som ikke gjør noen nytte for seg?

Den vil bare byråkratisere og forvirre, og en bransje som allerede i dag skal etterleve et regelverk som ingen lenger forstår skal videreutvikles med mer av det samme?

 

For oss i TLF er det en gåte at ikke de nevnte bransjeorganisasjonene ser at man på en enkel måte kan innføre et enkelt og effektivt transportregister som vil fungere som et veldig godt verktøy for kontrolletatene basert på regelverket som ligger helt oppe i dagen i kabotasjeforskriften. Dette er et register EU anbefaler medlemsstatene sine.

transporttiltakForstår man ikke at når man kommer trekkende med EUs Håndhevingsdirektiv og renholdsregisteret, ja da gjør man jo bare alt mye vanskeligere.
Slik NLF, YTF og Fellesforbundet jobber i dag, opptrer de som garantister for at «ting tar tid». Noen vil kanskje hevde at dette er en drøy påstand, men den er det ikke. Man får tvert imot bekreftet at man ikke på noen som helst måte har lykkes med strategiene sine, hvis man spoler ti år tilbake og ser.

Det eneste vi ser er bla, bla, bla og næringen som man er satt til å ivareta bare taper og taper. Dette kan man ikke argumentere seg bort fra. Vi har jo fasit. Det er bare å se ut vinduet.

Løsningene ligger rett foran nesen vår og de er ikke en gang kontroversielle.

Lag et transportregister linket til kabotasjeforskriften slik som EU anbefaler i artikkel 14, og man har oversikt og kontroll.
Håndhev gjeldende regelverk knyttet til internasjonal transport. I kjølevannet får vi stoppet alle de ulovlige trallebyttene. I Norge driver vi å liberaliserer dette regelverket. Hvorfor?
Så må man ansvarliggjøre transportkjøper. Det gjør man best ved å benytte seg av reglene og intensjonene i den allerede vedtatte allmenngjøringsloven.

Tre enkle tiltak som ville forandret transport- Norge radikalt til fordel for den norske transportbransjen. Effekten bare av å få de utenlandske aktørene til å følge EUs regelverk vil gi enorm gevinst til de norske aktørene.

Hvorfor skal vi gjøre alt så fordømt vanskelig når det foreligger enkle og gode løsninger?

Til sist registrerer vi at stortingsflertallet i Norge ikke ønsker at vi skal drive med turbusser i Norge.

Stortingsflertallet er komfortabel med at vi i fremtiden skal ha en turbussdrift i Norge med hovedsete i Øst Europa.

Nå håper vi at de to store bussarbeider forbundene i Norge, YTF og Fellesforbundet aksjonerer mot stortingsflertallet på vegne av norske turbussjåfører og turbusselskaper.

TLF lover å støtte dere i denne kampen!

 

 

 

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder. Bli en TLF’er du også.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.