Det danske Transport- og Boligministeriet kunngjorde 11. oktober at kabotasjereglene for turbuss ville bli strammet inn fra og med 1. november i år. Etter denne datoen kan utenlandske turbusser kun utføre kabotasjeoppdrag i Danmark i syv dager før de må forlate landet.

 

Pressemeldingen fra det danske Transport- og Boligministeriet.

kabotasjeregler turbuss
Benny_Engelbrecht

«Jeg hadde selvfølgelig gjerne sett at vi kunne løse problemet med de utenlandske bussene med klarere felles EU-regler, men det kan vi ikke vente på», sier transportminister Benny Engelbrecht.

Vår egen Samferdselsminister, Jon Georg Dale, vedgår at tilstanden ikke er akseptabel.

Han opplyser til Aftenposten at Norge nå samarbeider med flere vesteuropeiske land for å få et nytt EU-regelverk på området.

– Det bør ikke herske tvil om at Norge og regjeringen jobber for et strengere kabotasjeregelverk, sier Dale.

 

Statsråden håper å få på plass et slikt regelverk så raskt som mulig. Men EU-kommisjonens forslag i den såkalte mobilitetspakken gir ingen signaler om at det vil komme et tilstrekkelig strengt regelverk. Tvert imot.

Vi, er derimot helt enige med den danske transportministeren.

 

Felles EU-regler kan vi ikke vente på og vi sendte derfor brev til Samferdselsdepartementet med kopi til Transport- og kommunikasjonskomiteen den 17. oktober der vi påpekte viktigheten av at Norge følger danskenes eksempel.

I dag kan utenlandske turbusser operere i Norge på «midlertidig basis» uten at denne perioden er nærmere definert.

Det skaper en mulighet for useriøse aktører til å etablere seg og operere i Norge uten å gi norske lønns- og arbeidsvilkår.

Regjeringens forslag til statsbudsjett går i disse dager gjennom i Stortinget og forrige uke, nærmere bestemt onsdag 4. desember ble innstillingen fra komiteen lagt frem og vi kunne lese følgende:

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at det utføres vesentlig kabotasjevirksomhet i turbussnæringen i Norge, og at veitransportnæringen har ønsket en innstramming i regelverket. De norske reglene baserer seg på et felles europeisk regelverk. Flertallet merker seg at Danmark med virkning fra 1. november 2019 gjennomfører innstramming av regelverket, slik at turbusser bare kan utføre kabotasje i 7 dager per måned. Flertallet er kjent med at regjeringen allerede ser på den danske fortolkningen av kabotasjeregelverket for busser, og ber om at muligheten for tilsvarende innstramminger i det norske regelverket blir vurdert.

 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at det utføres vesentlig kabotasjevirksomhet i turbussnæringen i Norge. Kabotasje er i ferd med å utkonkurrere norske turbusselskaper. Disse medlemmer viser til at det er innført begrensninger i muligheten for kabotasjekjøring med turbuss i Danmark, der det ikke er anledning til å foreta kabotasjekjøring i mer enn 7 dager per måned. Disse medlemmer vil at slike regler også skal innføres i Norge.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å begrense kabotasjekjøring for utenlandske busser i Norge, etter modell fra Danmark.»

 «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å styrke kontrollen av allmengjøringen i turbussmarkedet.»

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at utenlandske turbussoperatører pålegges å registrere seg i mva-registeret fra første krone.»

«Stortinget ber regjeringen utrede modeller for et digitalt transportregister for all godstransport inn og ut av landet og oppdragene som utføres i den hensikt å få full oversikt over alle aktører og bedre kontroll med brudd på norske lover og forskrifter.»

 

Helge Orten, leder Transportkomiteen

Det er en stor seier når flertallet i Transportkomiteen ber regjeringen vurdere samme tiltak som danskene.

Dette viser at det nytter å slåss for det man tror på og at man faktisk blir hørt. Det er derfor gledelig at vi nå ser at enkelte politikere lytter til fornuftige innspill og endrer tidligere standpunkt i saker når de får press fra grasrota.

Det har skjedd mye de siste to årene, og vi skal fortsette å arbeide målrettet fremover for å skape likere konkurransevilkår.

Vi er positive og opplever at flere viktige aktører er på gli. Det virker som om stadig flere ser at vi trenger trygge arbeidsplasser i transport, også i fremtiden.

Vi mener derfor bestemt at svarene ligger i Norge! Ikke i EU, og jobber derfor aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår.

 

 

Har DU vurdert å melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.