Lønnsoppgjøret over – hva nå?

Mange arbeidstakere tror de kan kreve lønnsøkning hvert år. Det er ikke riktig, heller ikke selv om de er medlem av en fagforening som har forhandlet seg til høyere lønn.

Transport & Logistikkforbundet får stadig spørsmål om hvem som har krav på lønnsøkningen som er forhandlet frem. Gjelder det bare de fagorganiserte eller alle arbeidstakere i bedriften?

Svaret er at det avgjørende er hvorvidt bedriften har inngått tariffavtale eller ikke og det spiller ingen rolle om arbeidstakere er fagorganisert eller ikke i denne sammenheng.

kreve lønnsøkningTariffavtale gjelder ikke alle organiserte

En tariffavtale er avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.
Vi understreker at selv om en eller flere arbeidstakere i en bedrift er medlem av en fagforening, så er det ikke gitt at bedriften er bundet av den tariffavtale denne fagorganisasjonen har forhandlet seg frem til.

Gjelder alle i bedriften

Dersom en bedrift har inngått en tariffavtale med en fagforening, så får denne tariffavtalen virkning for alle medlemmene av fagforeningen, og andre som utfører samme type arbeid.
Arbeidsgiver er forpliktet til å bruke tariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår overfor alle arbeidstakere som utfører den type arbeid som tariffavtalen regulerer. Regulerer avtalen sjåførarbeid skal tariffavtalen benyttes overfor alle sjåførene uavhengig av om de er medlem av fagforeningen eller ikke.

Kan ikke kreve lønnsøkning

For ansatte i bedrifter som ikke er bundet av noen tariffavtale, er det derimot ingen som kan kreve verken lønnsøkning eller lønnsforhandlinger med loven i hånd. Lovverket inneholder få regler om arbeidstakers lønn og ingen om arbeidstakers rett til forhandling av lønn. Dette betyr at det enten er tariffavtale, den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale eller virksomhetens interne reglement som regulerer hva lønnen skal være og hvilken rett arbeidstaker har til forhandling av lønn. Det gjelder uansett om de ansatte er fagorganisert eller ikke.

Forhandle lønn selv

Blant de sysselsatte i privat sektor har bare litt over halvparten en tariffavtale. De øvrige må ofte forhandle lønn for seg selv. Dette kan være en vanskelig øvelse, både fordi det kan føles ubehagelig å be om høyere lønn, og fordi det er noe man sjelden gjør og dermed heller ikke rekker å bli flink på.

lønnsforhandling

Husk at det å kreve høyere lønn er vanlig! Uansett hvor du jobber, vil din arbeidsgiver både være vant til, og ha forståelse for at du krever høyere lønn. Du må derfor ikke føle at det er ubehagelig eller uhøflig å kreve høyere lønn, det er tvert imot helt normalt.

Lønnsnedgang

Resultatet av at arbeidstakere i en del private virksomheter ikke har rett til lønnsjustering, er at lønnen står stille over flere år og i realiteten blir lønnen lavere i takt med prisveksten i samfunnet. I slike tilfeller anbefaler vi arbeidstaker å be om en lønnssamtale med leder, og å begrunne en lønnsøkning best mulig. Det er viktig å belyse i størst mulig grad hvorfor man er en verdifull ressurs for arbeidsgiver, og man kan gjerne vise til lønnsstatistikk og prisvekst.

Oppsummertkreve lønnsøkning

Sørg for at du/dere organiserer dere og krever tariffavtale med bedriften. Da vil den enkelte arbeidstakers rett til lønn være standardisert etter stillingskategori, kompetanse og ansiennitet i tråd med bestemmelsene i avtalen. I tillegg kommer jevnlige lønnsøkninger etter sentrale forhandlinger mellom tariffpartene, samt lokale forhandlinger der de tillitsvalgte normalt forhandler på vegne av arbeidstakerne.

 

 

 

 

Trenger du flere råd om lønnsforhandlinger eller noe annet som berører ditt arbeidsforhold?

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.