Ofte hører vi at det er EU som er problemet, men når vi oppsøker gråsonene i transportbransjen viser det seg at Norge kjører en langt mer liberal linje enn det EU legger opp til. Og når vi graver ytterligere i materialet tegner det seg et ganske tydelig bilde.

 

EUs fortolkninger og intensjoner krever en helt annen disiplin enn den vi ser i norsk transportpolitikk.

gråsonene

Til det kjedsommelige gjentar vi at det daglig ruller ca. 4000 utenlandske vogntog inn over grensene våre og ingen vet hvor de skal eller hva de gjør når de er her.

Vi gjentar det fordi det er en skandale at det er slik.

I Tyskland betaler man sin MAUT for den strekningen man skal kjøre. Systemet er så overvåket at man fanges opp av det tyske transportpolitiet BAG, hvis man kjører inn på en vei man ikke har betalt MAUT for. Når man er stoppet bøtelegges man, og det er tyske takster som gjelder.

 

Prisen er lik om man kommer fra Slovakia, Romania eller Norge. Betalingen skjer på stedet og man kommer ikke videre før man har gjort opp for seg.

Her kan dere lese mer om MAUT: Informasjon om betalingssystemer i Tyskland (På Norsk)

Film om BAG

TLF har foreslått et transportregister som vil gi god oversikt over den internasjonale transporten i Norge. Vi har også fått registeret vurdert juridisk opp mot personvern. Konklusjonen var at det ikke er konflikt.

I EU sitt kabotasjeregelverk, EU forordning Nr. 1072/2009   anbefaler man medlemsstatene sine å innføre et transportregister nettopp for å holde kontroll med kabotasjekjøringen.
Fra myndighetene sin side er flertallet – de borgerlige partiene – skeptisk til et slikt register uten at de selv har et bedre forslag til å få oversikt.

Man snakker om registrering basert på EUs utsendingsdirektiv, men da skaper man fryktelig mye byråkrati som igjen skaper gråsoner.

Når vi ser hvordan Tyskland har oversikt og kontroll på den internasjonale transporten får vi bekreftet at det er mulig.

Når vi også vet hvilke metoder tyskerne bruker for å skaffe seg oversikt, finnes det ikke et eneste argument som diskvalifiserer TLF’s forslag til transportregister hva angår personvern og overvåking.

 

 

Med hensyn til bøter og sanksjoner ovenfor dem som ikke følger regelverket er EU klar.

Kjører man i en annen stat enn den man er hjemmehørende i bøtelegges man etter satsene i landet man oppholder seg. Hvorfor forskjellsbehandler norske myndigheter norske og utenlandske transportører?

Se Hva EU sier om bøter og satser:

Artikkel 16, Sanksjoner (DK)

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 4. december 2011 Kommissionen meddelelse om disse foranstaltninger, og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Medlemsstaterne sikrer, at alle sådanne foranstaltninger gennemføres uden forskelsbehandling på grund af transportvirksomhedens nationalitet eller hjemsted.

 

Lovpålagt ukehvil

45 timers ukehvil skal avholdes utenfor kjøretøyet. Regelverket er helt klart og ikke til å misforstå.

 

gråsoner
Fotograf ukjent, fra Facebook.

I Norge har man derimot valgt å se gjennom fingrene med dette.

Hvorfor gjør man dette når landets døgnhvileplasser oversvømmes av utenlandske vogntog hvor sjåføren avholder sin 45 timers hvile i bilen?

I Norge har man ingen kontroll over den sosiale dumpingen som ødelegger en hel næring og som får konsekvenser for trafikksikkerheten til landets innbyggere.

Samtidig praktiserer vi en langt mer liberal praksis knyttet til problemene enn det EU skisserer. Hvorfor?

Norge er blitt en fristat for transportkriminalitet. Politikerne tror at vi kan få skikk på problemene i den norske transportbransjen ved å kontrollere dekk og kjetting på grensene og pålegge utenlandske sjåfører vinterkompetanse.

Hvor naiv er det lov å være som lovgiver?

 

 

I TLF har vi stor sans for den tyske modellen hvor man har et dedikert transportpoliti, BAG.
Vi mener at man hurtigst mulig innfører et transportpoliti etter samme modell i Norge. Basisen til dette politiet har man i Statens Vegvesen sin utekontrollseksjon. Disse må styrkes med flere folk og få en enda bedre utdanning rettet mot transportkriminalitet. Samtidig må de få politimyndighet i sitt fagfelt.

 

For Norge handler det om å få oversikt over den internasjonale transporten, det handler om å sørge for at regelverket overholdes, det handler om å ha kontroll på kvaliteten på transporten som ruller rundt på norske veier og det handler om dedikerte kontrollører som er i stand til å kontrollere effektivt og grundig.

Dette klarer man å gjøre i Tyskland fordi man har vilje og forståelse for viktigheten av at transport angår hele samfunnet og fordi sikkerheten på veiene skal være best mulig.

Vi kan umiddelbart utvikle et tilsvarende transportpoliti med basis i Statens Vegvesens utekontrollseksjon.

Dette er ikke i strid med EU.

 

Hvor lenge skal vi som bransje, sjåfører og bileiere sitte rolig å se på det som skjer i vårt land?

 

Ønsker du å støtte TLFs arbeid, gjør du det best som medlem. Som TLF medlem er du fagorganisert og et medlemskap er en veldig god forsikring for arbeidstakere i en utsatt bransje.
Utfordringene er mange og store og det finnes ingen raske løsninger.
TLFs beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.