I dag kan vi lese om det NLF kaller en fulltreffer knyttet til en risikobasert kontroll på Taraldrud kontrollstasjon. Til stede var foruten vegvesenets folk, politi, skatt og arbeidstilsyn.

Nå er det ikke nytt at SVV sin utekontroll er flink å plukke ut dem som mest sannsynlig har urent mel i posen. Dette har vi sett på kontrollstasjoner over hele landet.

TLF er for tiden ute i østlandsområdet og fokuset er transportkriminalitet.

For oss er bildet vi ser ut av vinduene i bussen vår omtrent så langt unna en fulltreffer som det er mulig å komme.

Vi har tidligere skrytt av kontrollørene i SVV og vi gjør det gjerne igjen. De har kunnskaper og teft, men de kjemper en kamp de ikke kan vinne.

Uten mandat og med et regelverk som er så fullt av gråsoner at det er umulig å etterse, blir oppgaven håpløs.

Fraktpapirer fylles ut i kjøretøyene av sjåførene og det er nesten umulig å avdekke fusket fordi man ikke har oversikt.

 

Ingen, overhodet ingen, har oversikt over den internasjonale transporten i Norge. For i det hele tatt å kunne operere i det norske transportmarkedet er man underlagt svært strenge regler. Både EU og Norge har strenge regler for hvordan dette skal foregå. Hovedsakelig for å beskytte landets egen transportbransje.

 

Av grunner som for oss i TLF er uforståelige ser vi at norske myndigheter liberaliserer lovverket vi har knyttet til den internasjonale transporten i landet vårt.

Kontrollørene instrueres til å overse viktige detaljer når de kontrollerer. Avgjørende detaljer knyttet til transportkriminalitet. Hvorfor?

Vår kilde er henvendelser fra kontrollører over hele landet.

 

 

Hva er det som svikter?

I EUs regelverk kommer det klart frem at registreringsnummer på bil og henger skal registreres på grensen. I Norge registreres kun trekkbilen. Dette har Samferdselsdepartementet bestemt i et rundskriv i 2013.

I EU sitt regelverk fremkommer det tydelig at det sammenkoblete kjøretøyet (bilen og hengeren) man kommer inn over grensen med, er det kjøretøyet man har til rådighet når man kjører kabotasje.

Dette diskvalifiserer hengerbytte som er svært utbredt i Norge.

Smutthullet ligger i rundskrivet til det norske Samferdselsdepartementet fra 2013 hvor kun trekkbilen skal registreres.

Rundskrivet fra departementet er alene årsak til at man kan drive en omfattende planlagt internasjonal transportvirksomhet i Norge som truer norske transportørers eksistens i markedet.

 

TLF har bedt Samferdselsdepartementet om en forklaring på rundskrivet fra 2013. Vi har ikke fått svar. Etter fire uker uten svar purret vi på svar. Foreløpig er det ikke kommet svar.

 

 

Alle som har fulgt med på TLF sine reportasjer har fått med seg at TLF har laget et forslag til Transportregister.

Tilbakemeldingene fra kontrolletatene og andre fagmiljø i transportbransjen har vært positiv. Registeret gir oversikt og det er et supert verktøy til å avdekke juks knyttet til internasjonal transport som for eksempel kabotasje.

Fagbevegelsen og NLF har vært lunken til registeret. De har snakket det ned og fortalt politikerne at et slikt register ble nedstemt av ESA i 2012. Dette er ikke riktig.

Det ble drøftet et transportregister i 2012 utviklet av NLF og fagbevegelsen basert på utsendingsdirektivet som blant annet innbefattet ID kort på sjåførene og mye mer. ESA var negativ til dette og det kan vi faktisk forstå.
TLF’s forslag til transportregister har ingenting med forslaget som falt i 2012 å gjøre. Det er helt annerledes.

Fagmiljøene i transportbransjen vil ha registeret utredet. Fagbevegelsen, NLF og de blå politikerne kjemper mot. Man vil aldri få et slikt register godkjent sier de. Da får vi ESA på nakken…

 

Hva sier så EU om transportregister?

Artikkel 14.

«Indførelse i nationale elektroniske registre

Medlemsstaterne sørger for, at alvorlige overtrædelser af fælles­skabslovgivningen om vejtransport, der er begået af transportvirk­somheder etableret på deres område, og som har ført til pålæggelse af sanktioner i en medlemsstat, registreres sammen med en eventuel midlertidig eller varig tilbagekaldelse af fælles­skabstilladelsen eller denbekræftede kopi heraf i det nationale elektroniske register over transportvirksomheder. Oplysninger i registeret om entidsbegrænset eller varigtilbagekaldelse af enfæl­lesskabstilladelse skal opbevares i databasen i to år at regne fra tidspunktet for udløbet af tilbagekaldelsesperioden for så vidt angår tidsbegrænset tilbagekaldelse eller fra tilbagekaldelsesdatoenfor så vidt angår varigtilbagekaldelse.»

For oss i TLF fremstår transportkaoset i Norge som en villet handling. Er det ikke en villet handling kan vi ikke skylde på annet enn inkompetanse og manglende vilje og evner hos dem som er satt til å ivareta transportnæringens interesser.

Hva så med allmenngjort minstelønn og den delen av historien?

Vi har snakket med flere utenlandske sjåfører. Hva de sier kommer i en egen reportasje, men vi kan allerede nå røpe at det de forteller oss ikke rimer på det NLF betegner som «en fulltreffer».

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn ved å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.