Bransjens organisasjoner har stort fokus på EUs mobilitetspakke. I TLF lurer vi på hvorfor? I alle fall i forhold til hovedpoenget som er en ytterligere liberalisering av kabotasjen, eller et frislipp som man ynder å si. Man sier at et frislipp av kabotasje betyr kroken på døren for norsk transport.
Den store happeningen denne uken har vært den såkalte Arendalsuken. Her møtes alle som betyr noe i arbeidslivet. Politikere og organisasjonstopper. I TLF valgte vi å heller jobbe langs veien, men vi har selvsagt fulgt med på det som har skjedd i Arendal.

Foto: Stein Inge Stølen, NLF

NLF har nok en gang hatt Samferdselsministeren og Vegsjefen på besøk, men det er lite nytt å spore.
Likevel er det spesielt å høre NLFs daglige leder Geir A. Mo innlede et foredrag på denne måten:
«En stadig sterkere konkurranse med utenlandske lavprisselskaper, både seriøse og useriøse»

I TLF kunne vi tenke oss å høre hvilke lavprisselskaper Geir A. Mo og NLF regner som seriøse?

Det er mye det samme som går igjen og frykten for et frislipp på kabotasje er det stadig tilbakevendende temaet.  Hvorfor frykter man dette frislippet?

 

Norge er det landet i Europa som står best rustet mot de negative effektene av kabotasje. Vi har nemlig en allmenngjort minstelønn for transport som også omfatter kabotasje og kombinerte transporter, nettopp for å forhindre sosial dumping.
Dette betyr at det er ulovlig å kjøre kabotasje i Norge hvis man ikke har lønnsbetingelsene i orden. Om man må betale sjåførene norsk lønn og norsk diett blir det neppe like attraktivt å sende biler fra Øst-Europa til Norge.

mobilitetspakkeNå vet selvsagt vi i TLF også at så godt som ingen av de som kjører kabotasje i Norge har allmenngjort minstelønn, men regelverket ligger der og vi kan bare ta det i bruk.

Vil det ikke være mer nyttig å jobbe for at vi håndhever reglene vi har her i landet enn å prøve å endre på EUs regler?

 

 

Om vi lykkes med å finne ordninger som gjør at vi kan håndheve regelverket vårt er kabotasje en liten trussel mot den norske transportbransjen. Det er dette TLF jobber med nå, og resultatene av et omfattende arbeid lanseres om et par uker.

Vi har altså reguleringer nedfelt i lovverket vårt som regulerer kabotasjetransport og kombinerte transporter. Hvorfor forvirrer bransjens organisasjoner politikerne våre med EUs liberalisering av kabotasjetransport?

I TLF har vi brukt tiden på å utvikle verktøyer som gjør at man med langt større treffsikkerhet vil kunne avsløre transportkriminalitet.

Verktøyer som er relativt enkle og iverksette og som har veldig god effekt om de tas i bruk.

Med oss i utviklingsarbeidet har vi hatt støtte av jurister og fagmiljø tilknyttet bransjen.

 

 

Vi skulle jo gjerne hatt med oss YTF, NTF og NLF i utviklingen av gode tiltak for å bedre rammevilkårene i bransjen, men de ønsker ikke en gang å svare på posten fra oss.
Kanskje er det like greit, for når renkespill om posisjoner og verving er viktigere enn saken man burde jobbe for, ville de sannsynligvis fungert som en byråkratisk bremsekloss uansett.

De tre største utfordringene for norsk transportbransje i årene som kommer er for det første den stadig voksende tredjelandskjøringen, dernest myndighetenes manglende evne til å skaffe seg oversikt over gråsonene i transportbransjen og ansvarliggjøre dem som skor seg på lavprisselskaper.
Den tredje er slagkraftige organisasjoner tilknyttet bransjen som setter egeninteresser foran saken.

I dag domineres debatten av en arbeidsgiverorganisasjon som profitterer på medlemmer som benytter seg av lavprisselskaper fra utlandet i tett samarbeid med to arbeidstakerorganisasjoner som fordi de er svært topptung på buss ikke innehar vilje til å avsette tilstrekkelige ressurser til kampen for norsk transportbransje, som igjen resulterer i mangelfull realkompetanse.

Som medlem i TLF støtter du opp om Norges eneste fagforening som utelukkende har fokus på bransjen vår. Vi er politisk uavhengig og tilbyr god juridisk og faglig bistand til medlemmene våre.
TLF er ditt beste valg hvis du er lastebilsjåfør.

Bli medlem du også

Det har aldri vært viktigere å organisere seg enn det er nå!