Færdselsstyrelsen inviterte i går til presentasjon av «Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark» som er det nye digitale transportregisteret som skal gjelde fra 1. januar 2021. Det vil allerede mandag 21. desember være tilgjengelig på nett.

 

Lansering på Teams

TLF deltok i møtet som foregikk på Teams, og var naturlig nok interessert i å se hvordan danskenes register ville se ut, ikke minst sammenlignet med vårt eget forslag til transportregister.

Den 7. mai vedtok folketinget i EU-landet Danmark å innføre et digitalt transportregister.

Dette for å føre kontroll med at utenlandske sjåfører som utfører gods- og turbiltransport etter 1. januar 2021 skal ha danske lønns- og arbeidsvilkår når de kjører kabotasje og kombinert transport i Danmark.

 

Hva så med Norge?

Stortinget sikret allerede 31. mars i år flertall for å utrede digitalt transportregister, gjøre elektroniske fraktbrev obligatoriske og muliggjøre innkreving av kabotasjebøter på stedet.

I forslagene som Stortinget stiller seg bak fremgår det at:

  • De ber regjeringen utrede og fremme forslag om et digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge.
  • De ber om at elektroniske fraktbrev gjøres obligatoriske.
  • De ber regjeringen fremme forslag om nødvendige regelendringer som sikrer at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.

Når det kommer til fremdriften i saken, svarer Samferdselsminister Knut Arild Hareide følgende på et skriftlig spørsmål i Stortinget 29. juni 2020:

Når det gjelder Stortingets vedtak 435, 436 og 437 ble disse vedtakene formelt mottatt av Samferdselsdepartementet 5. mai 2020. Samferdselsdepartementet arbeider nå med å følge opp disse anmodningsvedtakene, i dialog med andre berørte departementer.

 

TLF har i nærmere tre år jobbet for å få på plass et transportregister for internasjonal godstrafikk.

Vårt forslag strekker seg lengre enn den danske modellen som er et «kabotasjeregister».

Vi ønsker et transportregister som fanger opp all internasjonal transport og særlig tredjelandskjøring.

Her kan du lese om vårt forslag:

 

Å fange opp tredjelandskjøringen i registeret er helt avgjørende hvis man skal ha noen som helst mulighet til å følge opp intensjonene i den nye mobilitetspakken om minstelønn til tredjelandskjørerne osv.

Dette ville gitt oss en fullstendig oversikt over hvem som opererer her. Har de alt de trenger? Er utstyret i orden? Er oppdrag og lønn innenfor loven? TLF sitt forslag ville også kunne gi oss oversikt over hvem som er transportkjøper og som bestiller disse bilene inn i Norge.

Mange spørsmål krever svar.

Med digitale transportregistre og digitale fraktbrev kan vi også endelig få svar på hvor mange utenlandske vogntog som er i Norge. Hva de frakter og om de overholder regler, sier SVs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Arne Nævra.

– Er det 3000 vogntog i Norge hver dag? 4000? I dag aner vi jo i praksis ikke hva de gjør, når de laster og losser, hvor mange oppdrag de påtar seg i Norge og når de drar ut igjen, sier Nævra.

Nævra vært en sentral pådriver for vedtaket som ble gjort i Stortinget.

 

 

EUs regler for godstransport har allerede skapt massive problemer i transportsektoren i Norge.

Transport & Logistikkforbundet har gjentatte ganger påvist hvordan den norske liberaliseringen av kabotasjereglene fører til sosial dumping, utbredt kriminalitet og en alvorlig senkning av veisikkerheten.

Det er helt uhørt at vi nå skal vente lenger på innføring av et vedtatt tiltak.

 

Har du planer om å organisere deg er TLF et godt valg.

Vi ivaretar din sikkerhet i ditt arbeidsforhold og i forhold som måtte dukke opp når du ferdes etter veien.

Bli medlem du også

Bli en TLFer du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.