Arbeidskontrakten er viktig for deg som tenker på å bytte jobb. Det er fordi den regulerer hvilke rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Du bør derfor lese nøye gjennom arbeidsavtalen før du signerer.

arbeidskontraktDe vanligste lovbruddene er mangelfulle arbeidsavtaler, ansatte som ikke får den overtidsbetalingen de skal ha, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

I en annen rapport fra arbeidstilsynet kommer det frem at 40 prosent av de kontrollerte arbeidsgiverne i transportbransjen, ikke har kontroll på sjåførenes arbeidstid.

Selv om de fleste arbeidsgivere ikke slurver med arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger, er det viktig at du selv alltid sjekker at du faktisk har fått det du skal. Det hender nemlig at arbeidstakere kontakter oss fordi de ikke har fått utbetalt det de mener at de har krav på. Ofte oppdages dette i forbindelse med at arbeidstakeren slutter i jobben.

Én av gjengangerne er mangelfulle kontrakter som ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

En annen er manglende lønnsslipper. Les mer om lønn her

engasjertArbeidsavtale

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale.

Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen.

Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Mange konflikter kan unngås med en tydelig arbeidsavtale som er inngått så tidlig som mulig.

 

 

Når skal avtalen inngås?

Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Avtalen skal som et minimum gi opplysninger om følgende:

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (partenes identitet).
 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner.
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

 

Du kan lese om minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen i arbeidsmiljølovens § 14-6

engasjerer ossAvtaler i strid med lovverket

Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Vi har møtt mange arbeidstakere som tror arbeidsgiveren er veldig ryddig og ordentlig, og mange tror myndighetene ordner opp dersom arbeidsgivere ikke behandler sine ansatte ordentlig.

Slik er det dessverre ikke. Du har et stort ansvar selv for å sørge for skriftlig dokumentasjon på at skatt betales, og bør ha kopi av arbeidsavtale, timelister og lønnsslipper. Og ikke minst: Du bør være medlem av en fagforening. Det kan koste deg dyrt å la være!

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Medlemskontingenten for yrkesaktive er pr januar 2021
på 400 kr/mnd fast.

Viktig å merke seg:
Inkludert i kontingenten er privatrettslig bistand på inntil 15 timer hvert år, med tilsvarende eller bedre betingelser enn ‘Help forsikring’ som benyttes av LO.

Gjør som stadig flere yrkessjåfører. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2020 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.