Norske mediers beskrivelse av et stadig mer brutalisert arbeidsliv er til å kjenne igjen. De siste åra har en rekke saker vist at sosial dumping, kriminelle nettverk og svakere organisering, utgjør en trussel mot det etablerte og seriøse arbeidslivet.

 

Tidligere gjaldt dette spesielt for ansatte i bygg- og anlegg, samt renholdsbransjen. Nå er også transportbransjen stadig oftere nevnt i samme kategori.

Sentrene for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, regjeringens prestisjeprosjekt, forsøker å rydde opp, men de store resultatene uteblir og ulovlig innleie, ulovlig overtid og brudd på arbeidstidsbestemmelser er sørgelig vanlig.

Det samme er skatteunndragelse og andre lovbrudd. De som forsøker å varsle om dette trues. Noen på livet.

 

Denne dårlige tilstanden går på samfunnslivet løs: Skatt i milliardklassen unndras, konkurransekraften svekkes, tilliten faller, og arbeideres rettssikkerhet settes under press. De eneste vinnerne i et uorganisert og useriøst arbeidsliv, er de kriminelle.

Men problemet kan ikke bare bekjempes med tilsyn, politi og rettsvesen. Det økende omfanget er et varsko om hvilke problemer lav organisasjonsgrad og svekket arbeidermakt i ytterste konsekvens kan få. Og i et slikt farvann tar kriminelle aktører seg fort til rette.

 

 

Selv om skandaløse tilstander i denne delen av arbeidslivet skader flere enn bare de som jobber der, er det den vanlige ansatte som blir hardest rammet.

Dersom vi ikke får bukt med problemene, risikerer vi at kriminelle og useriøse aktører skaper et større klasseskille i arbeidslivet enn vi vil være bekjent med.

Bedre beskyttelse i lovverket og økt organisasjonsgrad vil hjelpe. En betalingsvilje i folket til å velge seriøse aktører, det samme.

 

 

 

 

Si nei til å begå ulovligheter.

Det er i perioder mye snakk om yrkessjåfører i media, og det som skrives er i hovedsak ikke positivt.

Nærmest ukentlig dukker det opp en sak om en yrkessjåfør som blir stoppet med feil eller mangler som sjåføren vet så inderlig godt ikke er lovlig. Det kan være manglende kjettinger, mangelfull lastsikring, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsen eller brudd på arbeidstidsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Andre eksempler er transport av gods som er for langt, bredt eller tungt til å fraktes lovlig.

Men hvorfor skjer dette?

Jo, vi er faktisk så grei at vi jukser og risikerer både bøter, kjøreforbud og i verste fall inndragelse av førerkort for å komme fram. Og blir vi tatt, hvem får straffen? Ja, du gjettet riktig – det er ikke sjefen.

Det er du som får bot. Og det er du som mister førerkort og jobb. Og skjer det en alvorlig ulykke på grunn av jukset er det også du som må sone. En rekke dommer viser at ansatte som ikke protesterer risikerer å bli alvorlig straffet.

Men vet du hva du som enkeltperson kan gjøre for å snu utviklingen? Det finnes nemlig mange småting du kan endre i hverdagen din som kan utgjøre store forskjeller:

Du kan slutte med å ta med last som ikke kan fraktes forsvarlig med utstyret du har.

Du kan slutte med å kjøre dersom det er feil og mangler på bilen.

Du kan slutte med å utfordre kjøre- og hviletid for å komme fortere fram. De som planlegger arbeidsdagen din må lære å ta høyde for det uforutsette og faktisk kalkulere det inn i tilbud både når det gjelder tidsbruk og kostnader. Det skal ikke være ditt problem.

 

Gjensidig avhengighet
I teorien heter det at «Et team er en gruppe mennesker som er gjensidig avhengig av hverandre for å nå et felles mål.» Forventer vi en bedring i arbeidsforholdene og slutt på jukset må vi gjøre det sammen. Og da er det enkleste vi kan gjøre at vi faktisk følger de lover og regler vi er pålagt å følge.

Gjør vi det alle sammen vil vi sikre spilleregler og samhold i bransjen. Vi oppnår respekt og får styrke til å bli hørt av myndighetene og vi kan lage gode strategier som ivaretar norske transportbedrifter og sjåfører. De siste ti årene har vi tapt på alle fronter.

Det vil vi fortsette å gjøre også i tiden som kommer hvis vi ikke våkner og gjør noe med det. Vi må tenke nytt og vi må finne nye smarte løsninger. Da kan vi gjøre norsk transportbransje sterkere.

 

Transport og Logistikkforbundet skal fortsette med å være norske sjåførers stemme mot sosial dumping og andre uverdige forhold i bransjen vår. Vi skal støtte opp om den seriøse delen av transportnæringen og vi skal plage de useriøse.

Ønsker du en trygg og god sjåførjobb også i fremtiden må du ta din del av jobben. Det eneste du trenger å gjøre er å organisere deg.

 

Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.