Vegdirektoratet er ikke enig i at økte hviletidsproblemer ved uhell, ras og stengninger for øvrig utgjør en såkalt «ekstraordinær omstendighet», og avslår derfor å gi generell dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene.

TLF ba Statens vegvesen vurdere en generell dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene for yrkessjåfører som rammes av trafikkproblemer knyttet til stengte veier som følge av uhell, ras eller andre uforutsette hendelser. Dette fikk ikke gjennomslag hos Vegdirektoratet. Nedenfor finner du utdrag av svaret.

Svar på henvendelse om generell dispensasjon fra kjøre- og
hviletidsbestemmelser
Vi viser til deres brev datert 16. oktober 2017 der dere foreslår at det nedfelles en generell
dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene i reglene.
Vegdirektoratet har tolket henvendelsen som et forslag til endringer i regelverket om kjøre og
hviletid, og ikke som en søknad om dispensasjon. Vi kommer derfor ikke til å fatte et
enkeltvedtak i saken, men til å gi en redegjørelse for gjeldende rett og vår vurdering av
saken.
Innholdet i henvendelsen
I henvendelsen etterlyser dere en generell dispensasjon nedfelt i kjøre og hviletidsreglene
om at det kan gis utvidet kjøretid på 90 minutter ved visse situasjoner.
Dispensasjonen tenkes anvendt når veger stenges uten forvarsel og dette fører til ventetid
eller omkjøring som gir vesentlige forsinkelser sammenlignet med det naturlige vegvalget.
Eksempler på hendelser hvor en dispensasjon kan benyttes er flom, ras og alvorlige
trafikkulykker.
Det fremgår at dispensasjonen kan være begrenset til forsinkelser på mer enn en time, og at
det kan stilles krav til dokumentasjon, for eksempel utskrift fra fartsskriveren, og at tid, sted
og årsak må fylles ut i en rapport.
Forslaget deres har sin bakgrunn i at behovet for en dispensasjon oppstår umiddelbart, og at
sjåfører må ta en beslutning lenge før en eventuell dispensasjon gis fra Vegdirektoratet.
Dette skaper usikkerhet fordi sjåføren ikke kan vite om en dispensasjon blir gitt i ettertid.

Vegdirektoratets vurdering
Vegdirektoratet tolker ikke deres henvendelse dit hen at dere ønsker at Vegdirektoratet
søker EFTAs Overvåkingsorgan om unntak. Dersom så er tilfelle, ber vi dere om å sette dere
grundig inn i vilkårene for slike unntak.

Å vedta en regel med en generell dispensasjon i visse situasjoner vil innebære en lemping av
kravene i forordningen. Siden forordningen ikke har åpnet for at medlemslandene kan vedta
slike regler, har ikke Vegdirektoratet anledning til å imøtekomme deres forslag.